OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Akademisk årsskrift 2016

Inkomstallokering mellan ägare och bolag av David Kleist

SENASTE NUMRET, NR 1-2 2017

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
Christer Silfverberg
Synpunkter på översynen av fördelningsreglerna i 57 kap. IL
Mats Tjernberg

Läs artikeln (pdf)

Hur bör entreprenörer beskattas?
Åsa Hansson
Ilegal State aid: Fiat, Starbucks, Belgium, Apple and more cases to come. Not a transfer pricing question, rather a State aid answer
Joana Pedroso
Rapport från ett dansk-svenskt skatteseminarium
Stefan Olsson
Ett steg i taget – Fortsatt utveckling av rättspraxis kring frågan om tjänstebeskattning vid underprisöverlåtelser
Filip Christensson
Import av utländska rättsfigurer: En rättsteoretisk probleminventering
Mauro Zamboni
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT