OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 7-8 2016

SN2016nr7-8_omslag_wp
Förord till nr 7-8
Pernilla Rendahl
Avdrag för valutakursförluster – i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)
Katia Cejie
Några anteckningar om skatteavtalstolkning – med anledning av ett rättsfall om dödsboinkomst
Martin Berglund
Undantagande av handlingar vid Skatteverkets revision
Sandra Vasarainen

Läs artikeln (pdf)

Kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i mål nr 6731-15 och 6732-15 – tolkning av förbudet mot reformatio in pejus i 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Johan Rick
Kommentar till HFD 2015 ref. 58, dom om företrädaransvar i samband med företagsrekonstruktion
Stephanie Moustou
Aktuellt om mervärdesskatt
Jan Kleerup & Mattias Fri
Skatterättsliga klubbens jubileumsskrift
Bodil Hulgaard
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT