Annonsering

Är du intresserad av att annonsera i Skattenytt?

Tidskriften är ett oumbärligt redskap för alla som är verksamma på skatterättens område, som till exempel skattekonsulter, advokater, revisorer, handläggare vid Skatteverket och lärare vid universitet och högskolor. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Skattenytt utkommer med 12 nummer per år varav två är dubbelnummer.

För information om annonsering i Skattenytt oss per e-post sales@eddy.se eller tel 0498-253900.