Nummer 1-2 2015

 • FATCA – Sveriges avtal med USA och förslag på svensk genomförandelagstiftning

 • Redovisningsnormer i bank och finansbolag

 • Remissutfallet på Företagsskattekommitténs slutbetänkande ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet”

  Läs artikeln (pdf)

 • Nordic Capital och Segulah i HFD

 • Utgångspunkter i juridisk argumentation – en replik

 • Några tankar kring en replik

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan: ”Enkla Bolag i inkomstskatterätten” av Jan Kellgren

 • Litteratur

Nummer 3 2015

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2014

 • Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna – en rättssäkerhetsfråga

  Läs artikeln (pdf)

 • Dom om tryggande av ITP 1 i egen regi

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Vem är Preben? Skönsbeskattning igen – nu av oredovisade intäkter

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Book review: Martin, Berglund 2014. Schumackerdoktrinen – i ljuset av nyare rättspraxis och med beaktande av dess inverkan på svensk skatterätt, Uppsala Universitetet

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2015

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2014

 • Intervju med Johan Svanberg, avgående Allmänt Ombud hos Skatteverket

 • EU-kommissionens formella underrättelse: De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna och EU-rätten – var står vi nu?

  Läs artikeln (pdf)

 • FATCA – ett problem inte bara för finansiella företag

 • Företrädaransvar och regressrätt

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Omvärdering vid momsredovisning för koncerninterna transaktioner

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2015

 • Kära läsare!

 • Intervju med finansminister Magdalena Andersson

 • Samtal med Ingela Willfors om BEPS

 • Ventilen vid infogande av uppköpt företag – är tidigare praxis överspelad?

 • Fastställande av tjänsteställe – oklar reglering och spretig praxis

  Läs artikeln (pdf)

 • Två forskarkonferenser

 • Sveriges svar på EU-kommissionens formella underrättelse om ränteavdrag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 6 2015

 • Rättsfallskommentarshäfte 2014 års rättsfall

 • Inkomst av näringsverksamhet

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 7-8 2015

 • Intervju med Inga-Lill Askersjö, tidigare rättschef på Skatteverket

 • Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer, s.k. fördjupad dialog

 • Perspektiv på marginalskatter

 • Ackord och annan eftergift av skattefordringar

 • Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Tretolv – varifrån och varthän?

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 9 2015

 • Förord

 • Allokering av utdelningsinkomster i samband med aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning

 • Nya regler för revisorer och revision

  Läs artikeln (pdf)

 • Taxpayer Advocate – den amerikanska skatteombudsmannen på besök i Sverige

 • Mervärdesskattelagens ändamålsenlighet

 • Nu är det hög tid att lösa problemet med redovisning av årsmoms

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2015

 • Förord

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2015

 • Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag – Enkel- eller dubbelbeskattade?

  Läs artikeln (pdf)

 • Intervju med Lennart Tottie, avgående ”Institutet” i institutionerna Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

 • Intressant tolkningsavgörande från HFD om uttagsbeskattning vid indirekt ägande i överlåtande handelsbolag

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2015

 • Förord

 • En lösning på problemet med skattetillägg och dubbla förfaranden i sikte. En kommentar till förslaget om en samlad sanktionsprövning i vissa fall (proposition 2014/15:131) DEL I

 • Kattrumpan – HFD bekräftar tidigare praxis

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteverkets hantering i fastighetstaxeringsärenden – en oroande utveckling

 • Skatteverket välkomnar synpunkter

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Anmälan av Anna Rombys avhandling Underskott i aktiebolag. En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2015

 • Förord nr 12

 • En lösning på problemet med skattetillägg och dubbla förfaranden i sikte

 • Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser om skatteflykt i fråga om kupongskatt

 • Mervärdesskatten i exploateringsavtal

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

 • Årsregister 2015

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2015

 • Förord

 • Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen

  Läs artikeln (pdf)

 • Några synpunkter på Europeiska Kommissionens Tax Transparency Package

  Läs artikeln (pdf)

 • Bör Sverige beskatta inkomster från utländska dotterbolag?

  Läs artikeln (pdf)