Nummer 1-2 2016

 • Förord till nr 1-2

 • Avdrag för valutakursförluster – i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del I)

 • Bevisprövning i följdändringsmål

 • Utökat automatiskt informationsutbyte

  Läs artikeln (pdf)

 • Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prejudikatbildning i skattemål

 • Bitcoinsdomen – ändamål, vilket och vems?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Anmälan av Simon-Almendal, Teresa, Företrädaransvar

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2016

 • Förord

 • Tryckerimomsen – kunde eländet ha undvikits?

 • Kringgående av inkomstskattelag – en resa utan slut

 • Tonnagebeskattning av sjöfarten

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattning av förmån enbart utifrån dispositionsrätt? – En uppmaning till en ny utredning

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2016

 • Förord till nr 4

 • Skatterättslig tolkning på inkomstbeskattningens område – lagen i sitt systematiska sammanhang och vid (uppenbara) felformuleringar

  Läs artikeln (pdf)

 • Ny fastighetsdefinition för mervärdesskatten

 • Från FATCA till CRS – problematiken kring undantaget för holdingbolag kvarstår

 • OECDs globala forum och nordens arbete för att motverka internationellt skatteundandragande

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Kommentar till artikeln Tryckerimomsen – kunde eländet ha undvikits?

 • Några tankar med anledning av RÅ 2009 ref. 100 och ett ställningstagande från Skatteverket

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2016

 • Förord till nr 5

 • Skatteverkets kommunikationsplikt inför omprövningsbeslut

 • Betalningssäkring – dags för en ny översyn?

 • Punktbeskattning och skatteneutralitet: En jämförelse mellan cigaretter och snus

  Läs artikeln (pdf)

 • En sådan förenkling till och vi är förlorade – om den svenska expertskatten

 • Skatteregler för incitamentsprogram

 • Rättsfallsanalys: Syntetiska optioner – Skatterättsnämnden på villovägar?

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 6 2016

 • Rättsfallskommentarshäfte 2015 års rättsfall

NUMMER 7-8 2016

 • Förord till nr 7-8

 • Avdrag för valutakursförluster – i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del II)

 • Några anteckningar om skatteavtalstolkning – med anledning av ett rättsfall om dödsboinkomst

 • Undantagande av handlingar vid Skatteverkets revision

  Läs artikeln (pdf)

 • Kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i mål nr 6731-15 och 6732-15 – tolkning av förbudet mot reformatio in pejus i 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

 • Kommentar till HFD 2015 ref. 58, dom om företrädaransvar i samband med företagsrekonstruktion

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatterättsliga klubbens jubileumsskrift

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 9 2016

 • Förord nr 9

 • Avdrag för valutakursförluster – i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)

 • Vad är BEPS och vad innebär det för Sverige?

  Läs artikeln (pdf)

 • Globala Forumets standard för transparens och informations- utbyte på begäran på skatteområdet

 • The Exposure Draft “Conceptual Framework for Financial Reporting” (ED/2015/3) and its potential impacts on measurement and recognition of measurement gains and losses in the other comprehensive income

 • Rättsfallskommentar – begränsning av svensk beskattning av förmåner intjänade utomlands skapar möjligheter för företag med utsändningar till Sverige

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2016

 • Förord nr 10

 • Ett multilateralt instrument för att genomföra ändringar i skatteavtal

 • Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen

  Läs artikeln (pdf)

 • Innebörden av tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen – vid bedömning av stadigvarande vistelse

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Dom från HFD i internprissättningsmål rörande ändring till marknadsmässig räntenivå i nytt låneavtal

 • Anmälan av Papis-Almansa, Marta, Insurance in European VAT. On the Current and Preferred Treatment in the Light of the New Zealand and Australian GST Systems, Lund 2016

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2016

 • Förord nr 11

 • Intervju med Anders Bengtsson, allmänt ombud hos Skatteverket

 • Skatt på etableringsrätter. En kollision mellan inkomst- och mervärdesbeskattningen?

 • Lagkonflikten mellan skatteförfarandelagen och lagen om elektronisk kommunikation

  Läs artikeln (pdf)

 • Särskild skatt på lön i den finansiella sektorn – nu kör väl regeringen i diket?

 • Discjockeyframträdande – konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk

 • HFD tog inte ställning till frågan om intressegemenskap vid långivning från private equity-fonder

 • HFD gör viktiga generella klargöranden avseende omsättningsprövningens innehåll och metodik

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2016

 • Förord nr 12

 • Minnesord

 • Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) och subsidiaritetsprincipen – Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta eller EU:s rätt?

  Läs artikeln (pdf)

 • Statligt stöd inom skatteområdet – nytt ljus på bl.a. punktskatter

 • Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning

 • TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Anmälan av Jesper Johansson, EU-domstolens restriktionsprövning

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2016

 • Förord

 • Inkomstallokering mellan ägare och bolag

  Läs artikeln (pdf)

 • Administrativ assistans för indrivning av skatterättsliga fordringar i gränsöverskridande situationer

  Läs artikeln (pdf)

 • Skogsavdrag i ljuset av skatteförmågeprincipen

  Läs artikeln (pdf)