Nummer 1-2 2000

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2006

 • Beräkning av anskaffningsvärden – idag och i framtiden

  Läs artikeln (pdf)

 • En kronofogdemyndighet i tiden

 • The emerging Russian group taxation regime

 • Omfördelning av ersättning vid försäljning av handelsbolag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Är arv och gåvor inkomstskattepliktiga?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Håkan A. Andersson, ”Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering”

Nummer 3 2000

 • Förhandsbesked direkt skatt augusti – december 1999

 • Begreppet utländsk juridisk person i de svenska skatteförfattningarna

 • Skatterättslig etik

 • Skattemässiga konsekvenser av byte av redovisningsprincip

  Läs artikeln (pdf)

 • Beträffande skattetilläggen och oskuldspresumtionen

Nummer 4 2000

 • Förhandsbesked mervärdesskatt

 • EG:s redovisningsrätt, årsredovisningslagen och svensk företagsbeskattning

 • Något om diskrimineringförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtalen

 • Innebär slopade stoppregler för fåmansföretag en förbättring av företagsklimatet?

  Läs artikeln (pdf)

 • Ersättningslagen

 • Skattebrottsenheterna

 • Kommentar till en kommentar – mer om kringgående av 3:12-reglerna

 • Moms på brevbefordran till andra EG-länder

Nummer 5 2000

 • CFC-lagstiftningen och reglerna i 7 § 8 mom. 6 och 7 st. SIL

 • Privatbostadsföretag

 • Återköp av egna aktier

  Läs artikeln (pdf)

 • Utflyttning av aktiebolags huvudkontor

 • Något om förhållandet mellan ersättningar för prestationer och omstruktureringsreglerna

 • Oriktig uppgift

 • RSV:s promemorior – replik

Nummer 6 2000

 • Rättsfallskommentarshäfte 1999 års rättsfall

Nummer 7-8 2000

 • Om muntlig förhandling i taxeringsmål

  Läs artikeln (pdf)

 • Anstånd med betalning av skatt

 • Vilken mervärdesskattesats är tillämplig vid försäljning av musik på Internet

 • Mervärdesbeskattning och elektronisk handel

 • OECD:s förslag till nya kommentarer till modellavtalet avseende elektronisk handel

 • Skattetilläggen strider mot oskuldspresumtionen

 • Skattemyndighetens handläggningstid vid överklagande av taxeringsbeslut

Nummer 9 2000

 • Inkomstskattelagen. Några synpunkter på de delar som rör den internationella skatterätten

  Läs artikeln (pdf)

 • Några termer och begrepp i IL

 • Myten om vad den könsneutrala skatterätten kan göra för jämställdheten

 • Regleringsalternativ för frivillig pensionsförsäkring

 • Oriktig uppgift och rättsliga bedömningar – svar på en replik

 • Beskattningen av utländska kapitalförsäkringar hinder för fri rörlighet inom EU

Nummer 10 2000

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2000

 • Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp

  Läs artikeln (pdf)

 • Anställdas förvärv av värdepapper och personaloptioner

 • Anskaffningskostnad på fordringar

Nummer 11 2000

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2000

 • Något om inkomstbeskattning av s.k. oäkta privatbostadsföretag

 • Avdrag för sponsring

  Läs artikeln (pdf)

 • Har det utvidgade reparationsbegreppet utvidgats?

 • Missförstånd rörande skattetilläggen

Nummer 12 2000

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Rätten till etablering inom EU ur inkomstskatterättslig synvinkel

  Läs artikeln (pdf)

 • EG-domstolen slår till mot Europas bolagsskattesystem

 • Mervärdesskatt i offentlig sektor

 • Nisse från Manpower och utsändning enligt artikel 14.1 a) i EG:s förordning 1408/71

 • Några frågor om beskattning av allokerade SPP-medel

 • Årsregister 2000

  Läs artikeln (pdf)