Nummer 1-2 2001

 • Globaliseringens effekter på skatterna och på beskattningsverksamheten

  Läs artikeln (pdf)

 • Några synpunkter på Internet och mervärdesskatt

 • Subject to tax artiklar i DBA

 • Betalning av misstag – civilrätt och skatterätt

 • Oriktig uppgift och rättsliga bedömningar – replik än en gång

 • Avdragsrätt för ingående moms trots koppling till viss skattefri omsättning?

Nummer 3 2001

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2000

 • Skatteåtgärder som statligt stöd enligt artikel 87 i unionsfördraget

  Läs artikeln (pdf)

 • Gränsdragning mellan skatt och avgift inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde

 • Sambandet mellan redovisning och beskattning enligt inkomstskattelagen

Nummer 4 2001

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2000

 • Förslag om slopad kapitalvinstbeskattning av näringsbetingade aktier

 • Utredningen om vissa internationella skattefrågor

 • Ny lagstiftning om särskilda skatteprivilegier för utländska experter och nyckelpersoner

  Läs artikeln (pdf)

 • Socialförsäkringslagen och socialavgiftslagen: Ny lagstiftning på socialförsäkringens område

 • En första anpassning av svenska skatteregler till EG-fördraget

Nummer 5 2001

 • Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattning av ”danska holdingbolag” – dansk internationell skatterätt i svensk jämförelse

 • F-skattsedel eller inte F-skattsedel – så blev det!

 • Till vägledning för rättstillämpningen: skattetilläggsmålen i Regeringsrätten

 • EG-rättsliga aspekter på avdragsrätt för moms på fastighetsmäklartjänster

 • Anmälan av Kristina Ståhl & Roger Persson Österman, EG-skatterätt

Nummer 6 2001

 • Rättsfallskommentarshäfte rättsfall år 2000

Nummer 7-8 2001

 • Förhandsbeskeds och skattedomars begriplighet

  Läs artikeln (pdf)

 • Skattedomstolars bevisvärdering

 • Upplösning av skattemässig överavskrivning på inventarier

 • Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt – punktskatter

 • Översikt över den tyska skattereformen

 • Anmälan av Robert Påhlsson, Sponsring. Avdragsrätt vid inkomstbeskattning

Nummer 9 2001

 • Handel med värdepapper – ett problem för ideella föreningar och stiftelser?

  Läs artikeln (pdf)

 • Förslaget om ny CFC-lagstiftning och det svenska skatteavtalsnätet – SOU 2001:11

 • Något om kravet på förmögenhetsöverföringar vid koncernbidrag – särskilt i ljuset av RÅ 1999 ref. 74

 • Fåmansföretag och utländska kapitalförsäkringar

Nummer 10 2001

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2001

 • Hemlandsbeskattning för europeiska koncerner

  Läs artikeln (pdf)

 • Avgränsning av saken i skatteprocessen – en praxisgenomgång

Nummer 11 2001

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2001

 • Internationella skatteregler i ljuset av elektroniska fenomen

 • Bevisproblematik rörande förmåner från fåmansföretag

 • Stiftelser och utdelning på näringsbetingade aktier

 • Redovisning och avdragsrätt för incitamentsprogram – lönekostnad eller kapitalförlust

Nummer 12 2001

 • Upplösta aktiebolags partshabilitet i skatteprocessen

  Läs artikeln (pdf)

 • Nya regler på punktskatteområdet avseende tobak, alkohol och bränslen

 • Underprisöverlåtelse när förvärvaren är ett svenskt handelsbolag – är lagstiftningen materiellt riktig?

 • Ersättningslagen – Vad är det som skall ersättas?

 • Anmälan av Eleonor Alhagers avhandling Mervärdesskatt vid företagsöverlåtelser

 • Årsregister 2001

  Läs artikeln (pdf)