Nummer 1-2 2002

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Verklig förlust i samband med personalförflyttningar

  Läs artikeln (pdf)

 • Mervärdesskatt – Ett eller flera tillhandahållanden?

 • Den tyska skattereformen 2000/2001 – en våg av andelsförsäljningar förväntas

 • Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt – några EG-rättsliga synpunkter

 • Saken vid skönstaxering – ett förtydligande och tillrättaläggande

 • Svarta ledningsaffärer inte skattepliktiga?

 • Anmälan av Stefan Olssons avhandling om ”Punktsskatter – rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv”

Nummer 3 2002

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2001

 • EU-Kommissionens företagsskattestudie

 • Processuella frågor i förhandsbesked

 • Kringgående i mervärdesammanhang

 • Expertbeskattning av utländska idrottare

  Läs artikeln (pdf)

 • Momsavdrag vid viss momsfri omsättning (igen) samt för nyemissionskostnader

Nummer 4 2002

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2001

 • Fusion av helägt aktiebolag – särskilt rörande skattemässig hantering av koncernmässig goodwill och negativa fusionsdifferenser

 • Hemvist för bolag enligt Sveriges skatteavtal

 • Neutralitetsfrågor avseende punktskatter

  Läs artikeln (pdf)

 • Förändra bilbeskattningen!

Nummer 5 2002

 • Fåmansföretagares andelsbyten – en diskussion kring några skatterättsliga frågor vid andelsbyten

 • Nya förslag från EG-kommissionen rörande indirekt beskattning

 • Nya faktureringsregler på momsområdet – en efterlängtad harmonisering inom EU

 • Mervärdesskatt på skidliftar – upp eller ned för backen?

  Läs artikeln (pdf)

 • Avräkning av utländsk skatt på inkomst hos utländskt handelsbolag

Nummer 6 2002

 • Rättsfallskommentarshäfte 2001 års rättsfall

Nummer 7-8 2002

 • Skattereglerna mot handel med skalbolag

 • OECD publicerar en lista över icke samarbetsvilliga skatteparadis

 • Skyddet för 3:12-området inom omstruktureringslagstiftningen

 • Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

  Läs artikeln (pdf)

 • Den luxemburgska skattereformen 2001/2002

 • Har anståndsreglerna ändrats?

 • Varför golfspel bör godtas som skattefri personalvård

 • Anmälan av Krister Andersson m.fl. (red.), Liber Amicorum Sven-Olof Lodin, Series on International Taxation

Nummer 9 2002

 • TEMA: Förfarandet

 • Tillämpningen av taxeringslagen

 • Forumfrågan vid domstolsprövning av vissa skattemål

 • Prövningstillstånd i Regeringsrätten

  Läs artikeln (pdf)

 • Den nya lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

 • Elektronisk inkomstdeklaration

 • Några anteckningar om förhandsbesked i skattefrågor då och nu

 • Förhandsbesked i skattefrågor på regional och lokal nivå

 • Bouppteckning och arvsbeskattning – nu hos skatteförvaltningen

 • Skattekontot får godkänt av företag och löntagare

Nummer 10 2002

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2002

 • 3:12-utredningens förslag om beskattning av fåmansföretag och deras ägare

 • 3:12-utredningens förslag om generationsskiften

 • Något om den skatterättsliga kontinuiteten vid fusioner

 • EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniskt tillhandahållna tjänster och radio- och televisionssändningar

  Läs artikeln (pdf)

 • Golfspel som skattefri förmån – replik

Nummer 11 2002

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2002

 • Fast driftställe – utvecklingen under de senaste åren

 • Kommunikationsgrundsatsen och Europarätten

 • Garantikostnader

  Läs artikeln (pdf)

 • Idrotten och direktpensionsutfästelser

 • Ett seminarium kring Öresundsintegrationen

Nummer 12 2002

 • Forskarseminarium i Marstrand 8–10 september 2002

 • Verksamhetsgren i inkomstskatten

  Läs artikeln (pdf)

 • Finansinspektionens verkställighetsföreskrifter till 39 kapitlet 8 § inkomstskattelagen

 • De registrerade trossamfunden och beskattningssystemet

 • EG-rätten och beskattningsunderlaget vid uttagsbeskattning av tjänst

 • Beskattning av utländska investeringar m.m. i Kina

 • Aktieägartillskott till aktiebolag ägda av kommuner, landsting och staten

 • Årsregister 2002

  Läs artikeln (pdf)