Nummer 1-2 2003

 • Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?

 • Regeringsrättens strikta lagtolkning

 • Avdrag för underskott i nystartad och i konstnärlig näringsverksamhet

 • Förslag till CFC-lagstiftning – 2002 års departementspromemoria

  Läs artikeln (pdf)

 • Andelsbyten och Pomperipossa

 • Avdragsrätt för moms på nyemissionskostnader?

 • Exit Bachmann, bienvenue Danner! – Eller när en dom har blivit så urholkad att den nästan får anses vara ”overruled”

 • Skattefri friskvård – ett sätt att sänka sjukskrivningstalen

 • En kommentar till en replik

 • Anmälan av Christer Silfverberg, ”Internationell arvs- och gåvobeskattning”

Nummer 3 2003

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2002

 • Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

  Läs artikeln (pdf)

 • Ställande av säkerhet vid anstånd med inbetalning av skatt vid eftertaxering

 • Schablonbeskattning

 • Nytt Fiscalisprogram

Nummer 4 2003

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2002

 • Förluster på villkorade aktieägartillskott m.m. vid konkurs

  Läs artikeln (pdf)

 • Uppskovsregel försvårar kapitalets fria rörlighet

 • Rättfärdigande av hindrande skatteregler mot bakgrund av EG-domstolens underkännande av ännu en svensk skatteregel

 • Cfc och EG-rätten

 • Vad är viktigt att tvista om?

 • Anmälan av Bertil Wiman, ”Beskattning av företagsgrupper”

 • Anmälan av Leif Edvardsson, ”Skatteregler för incitamentsprogram”

Nummer 5 2003

 • Skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade andelar

 • Beskattning av svenskkontrollerad sjöfart

  Läs artikeln (pdf)

 • Något om Regeringsrättens bevisprövning i taxeringsmål

 • Tolkning av redovisningsregler – om några svårigheter i jämförelse med skatterättsliga förhållanden

Nummer 6 2003

 • Rättsfallskommentarshäfte 2002 års rättsfall

Nummer 7-8 2003

 • Senare års rättspraxis beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning på det kopplade området

 • Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser

 • Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag

 • Väsentlig anknytning – något om senare års praxis

 • Konvertibellån och sambandet redovisning beskattning

 • Skatter och avgifter i Öresundsregion

 • Regeringsrätten och genomsynsmål

Nummer 9 2003

 • Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land

  Läs artikeln (pdf)

 • Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-lagstiftning

 • Något om skattetillägg och rättssäkerhet med anledning av ny lagstiftning

 • Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag

 • Europakonventionslagen och taxeringslagen i märklig kollision

 • Regeringsrättens tolkningsprinciper – ännu en gång

Nummer 10 2003

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2003

 • EG:s fusionsdirektiv i finsk skattelagstiftning och -praxis

 • Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radio- och televisionssändningar

  Läs artikeln (pdf)

 • Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag

 • Schablonbeskattning

Nummer 11 2003

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2003

 • Särskild löneskatt på pensionskostnader

  Läs artikeln (pdf)

 • Ytterligare något om avdrag för kapitalförluster på fordringar, aktieägartillskott och aktier

 • Tax Treatment of Intangible Assets

 • Replik på Westermarks artikel ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser”

Nummer 12 2003

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Moms på kulturprodukter – ett obekvämt möte mellan upphovsrätt och skatterätt

 • Begreppet verksamhetsgren – ett verkligt tolkningsproblem

  Läs artikeln (pdf)

 • Pensionsbeskattningen och dess problemområden i fokus genom EG-domen i målet C-422/01 Skandia och Ramstedt

 • Replik på Westermarks artikel ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser”

 • Årsregister 2003

  Läs artikeln (pdf)