Nummer 1-2 2004

 • CFC-utvidgningen i Sverige

 • Kapitaltillskott inom bolagssektorn

  Läs artikeln (pdf)

 • IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt

 • Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet

 • Rapport från ett seminarium om IAS/IFRS-anpassningen av svensk redovisningsrätt

 • Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser

 • Anmälan av Åsa Gunnarsson, ”Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner”

Nummer 3 2004

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2003

 • Saken i internprissättningsmål

  Läs artikeln (pdf)

 • Skattetilläggen och handläggningstider

 • Fast driftsställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag – diskussion kring ett förhandsbesked

 • Mål C-168/01 Bosal Holding

 • Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 ”Framtida utgifter – garantiåtaganden och andra förpliktelser”

Nummer 4 2004

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003

 • Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten?

  Läs artikeln (pdf)

 • Nya faktureringsregler

 • Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom

 • Mål 3761-02, Sipano II

 • Vad är en verksamhetsgren?

Nummer 5 2004

 • Skatterevisioner av de stora koncernerna

 • Strider fusionsdirektivets krav på fast driftställe mot EG-fördragets krav på fri- och rörlighet?

  Läs artikeln (pdf)

 • EU:s momsstrategi – grunden för ett omfattande reformarbete på momsområdet

 • RR:s dom 29 januari 2004, mål nr 2385-01

 • EG-domstolens (EGD) dom 11 mars 2004, mål C-9/02

 • Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar

 • Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag

 • 3A Swedish perspective

Nummer 6 2004

 • Rättsfallskommentarshäfte 2003 års rättsfall

Nummer 7-8 2004

 • Avräkning, underskott och EG-rätten

 • Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang

  Läs artikeln (pdf)

 • Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet

 • EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet

 • Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71?

 • EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa

 • Anmälan av Eleonor Alhager, ”Rättskraft i skatteprocessen”

 • Anmälan av Mats Höglund, ”Anstånd med betalning av skatt”

Nummer 9 2004

 • Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten?

  Läs artikeln (pdf)

 • Ersättning i mål och ärenden om skatt

 • Beskattning av inkomster från specialbyggnad

 • Löneunderlagsreglerna – kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans

 • Optioner till anställda – tidpunkt för beskattning av förmån

Nummer 10 2004

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2004

 • Utomståenderegeln i 57 kap. IL

 • Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor

  Läs artikeln (pdf)

 • Varför inte beskatta utdelningar?

 • Skatterättsprofessorernas kongress

 • Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet

 • Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet – Arbetsinkomst eller kapitalinkomst

Nummer 11 2004

 • Tema: skatterättsliga principer – konferens i skatterätt i Båstad

 • Om principer vid tolkningen av skattelag

 • Om principer vid tolkningen av skattelag: kommentar

 • Om likhet inför skattelag

  Läs artikeln (pdf)

 • Proportionalitetsprincipen

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004

 • Personaloptioner – beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning

 • Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag

Nummer 12 2004

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

  Läs artikeln (pdf)

 • Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten?

 • Ersättningsanspråk – redovisning av tillgång och skuld

 • Finns det några snälla barn?

 • Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27

 • Årsregister 2004

  Läs artikeln (pdf)