Nummer 1-2 2005

 • Sture Bergström in memoriam

 • Rättslig styrning och rättsligt stöd i det nya Skatteverket

 • Slopad arvs- och gåvoskatt

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteverket och dess framtida handläggning

 • Frågor kring förvärvarens anskaffningsvärde när säljaren överlåter till underpris

 • Några synpunkter på 1998 års regler för beskattning av personaloptioner, närmare bestämt i fråga om arbetsgivares skyldigheter

 • Mer om förbjudna lån

 • Utdelningsbeskattning vid underpristransaktioner i näringsbetingade andelar

 • Mervärdesskatt och fakturabelåning

Nummer 3 2005

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2004

 • När är upplysningsskyldigheten fullgjord och när utlöses Skatteverkets utredningsskyldighet?

 • En jämförelse av anståndsbestämmelserna i olika länder

  Läs artikeln (pdf)

 • Några synpunkter på RÅ 2004 ref. 29

 • Mervärdesskatt på tjänster avseende market maker

 • Anmälan av Jan Kellgren,”Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen”

Nummer 4 2005

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2004

 • Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemvistsstaten eller tredje land

  Läs artikeln (pdf)

 • Avdrag för förlust på lånefordran i samband med underhandsackord och ackordsliknande uppgörelser

 • Fiscal approaches and tas breaks for energy conservation

 • EG-domstolens användning av civilrätten i skatterättsliga avgöranden

 • Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG-domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck

 • Kvantitet eller kvalitet?

 • Skatteflykt – eller bara tankens flykt?

Nummer 5 2005

 • Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna – förslag till kortare handläggningstider

 • Vem vinner sakfrågan?

 • Återbetalning av felaktigt debiterad och redovisad mervärdesskatt och begreppet ”obehörig vinst”

 • Senare rättspraxis angående upplösta konkursbolags partshabilitet i taxeringsmål

  Läs artikeln (pdf)

 • Konferens i Jönköping

 • ”Ne bis in idem” i taxeringsförfarandet

 • Sexmånaders- och ettårsregeln, RÅ 2004 ref. 126

 • Reservering för ITP på semesterlöneskuld måste vara avdragsgill

 • Avdrag för hyresgästs förbättringsutgifter i fastighet när hyresgästen själv blir ägare till fastigheten

 • Skatteverkets styrsignaler

Nummer 6 2005

 • Rättsfallskommentarshäfte 2004 års rättsfall

Nummer 7-8 2005

 • Det nya 3:12-förslaget och dess motiv

  Läs artikeln (pdf)

 • Ändringar i fusionsdirektivet

 • De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal och EG-rätten m.m.

 • Kapitalpension

 • Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-446/03 Marks & Spencer

 • Moms på golf – en analys av Regeringsrättens dom den 3 maj 2005

 • Skatteverkets styrsignaler – replik

 • Skatteverket torde ha fel om skattefrihet för moms på konferenser

Nummer 9 2005

 • Blandade överlåtelser av näringsfastigheter till aktiebolag

 • Internationella redovisningsstandarder – ingen lämplig grund för företagsbeskattning

 • OECD:s skattekonkurrensprojekt

  Läs artikeln (pdf)

 • Tjänstepensionsförsäkring och bodelning

 • När omfattas värdepapperstransaktioner av sjätte direktivets tillämpningsområde?

 • Ideell verksamhet och Sveriges implementering av det sjätte mervärdesskattedirektivet

 • 3:12 vid vägs ände?

 • Sexmånaders- respektive ettårsregeln – kommentar till RÅ 2004 ref.126

 • Mervärdesskatt på skidliftar inget juridiskt problem?!

Nummer 10 2005

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2005

 • Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – särskilt om överföring av periodiseringsfonder och expansionsfonder m.m.

  Läs artikeln (pdf)

 • EG-domstolens avgörande i D-målet: Ingen mest gynnad nationsbehandling

 • Vad är näringsbetingad andel – striktare praxis från RR?

 • Mer om ”obehörig vinst”

 • Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde – kommentar till ett delbetänkande

 • Slopad revisionsplikt i små aktiebolag

 • Skatteverket som arbetsmarknadspolitisk företrädare!

Nummer 11 2005

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2005

 • Varför skulle de svenska pensionsförsäkringarna vara oförenliga med EG-fördraget?

 • Beskattningsinträde – så fungerar det, men är det rätt?

 • Bokföringsmässiga grunder och balansposter

  Läs artikeln (pdf)

 • Generationsskifte i enskild näringsverksamhet – fångesklassificering med inriktning på överföring av sparad räntefördelning och fonder

 • Ansvarsförsäkring

 • Anmälan av Kristina Ståhl, ”Fusionsdirektivet. Svensk beskattning i EG-rättslig belysning”

 • Anmälan av Mattias Dahlberg,”Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital”

Nummer 12 2005

 • Vunnit eller förlorat? – det är frågan

  Läs artikeln (pdf)

 • Oriktig uppgift eller utredningsskyldighet

 • Artikel 56 i EG-fördraget och dess tillämpning gentemot tredje land mot bakgrund av Tysklands underkapitaliseringsregler

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Mervärdesskatt och aktieemissioner m.m. – några ytterligare synpunkter i anledning av C-465/03 Kretztechnik

 • Skatteverket och arbetsmarknadspolitiken

 • Årsregister 2005

  Läs artikeln (pdf)