Nummer 1-2 2006

 • Nya 3:12-regler

 • Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattningen av s.k. onoterade aktier

  Läs artikeln (pdf)

 • Ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och USA

 • Nya regler för beskattning av byggnadsrörelse – förslag från 2002 års företagsskatteutredning

 • Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m.

 • Bevisfrågor och Lex Uggla

 • ”Lex Uggla” och egendomsskyddet

 • Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”?

 • Anmälan av Maria Hilling, ”Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market”

Nummer 3 2006

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2005

 • Behandlingen av engelska handelsbolagsliknande sammanslutningar från ett svenskt skatterättsligt perspektiv

 • Investeringsfonder

  Läs artikeln (pdf)

 • EG-domstolens dom i mål C-446/03 Marks & Spencer

 • Kan rätten till avdrag för ingående skatt begränsas av mottagna bidrag?

 • Review of Jesper Barenfeld, ”Taxation of Cross-Border Partnerships. Double-Tax Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations”

Nummer 4 2006

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2005

 • Praktiska konsekvenser av Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende CFC-reglerna

 • Internet och alkoholskatt

 • Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter

  Läs artikeln (pdf)

 • JK:s beslut den 4 oktober 2005 att ge skadestånd till enskild på grund av att Skatterättsnämnden tolkade EG-rätten fel

 • Fråga om beskattning av förbjudet lån

 • Vad är finansiellt instrument? Regeringsrättens dom den 29 december 2005 i mål nr 5100-2

 • Exitskatten på personaloptioner strider mot EG-fördraget

 • Trängselskatt

Nummer 5 2006

 • Fördelning av vinster till fasta driftställen

  Läs artikeln (pdf)

 • 3:12-reglerna och företagsförsäljningar

 • Bokföringsmässiga grunder – en term med stort tolkningsutrymme

 • Förfarandemissbruk – en analys av EG-domstolens domar i målen Halifax, BUPA och University of Huddersfield

 • Skattestrukturen i EU och Sverige

 • Kommentar till Sven-Olof Lodins artikel om de nya 3:12-reglerna

 • Anmälan av Mattias Dahlberg, ”Internationell beskattning – en lärobok”

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 6 2006

 • Rättsfallskommentarshäfte 2005 års rättsfall

Nummer 7-8 2006

 • Skatteverkets styrsignaler – en ny blommai regelrabatten

  Läs artikeln (pdf)

 • Avräkning av utländsk skatt – efterlängtade lagändringar

 • Materiella lagertillgångar – något om sambandet mellan redovisning och beskattning

 • Marks & Spencer i ett svenskt perspektiv

 • Undantag från moms vid förmedling av aktier i eget namn?

 • Gränsöverskridande koncernbidrag efter domen i Marks & Spencer – några synpunkter på Skatteverkets tolkningar av domen

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 9 2006

 • Beskattning av verksamhet i enkelt bolag

 • Export av skattesystem.Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen

  Läs artikeln (pdf)

 • Om lokala skattebasers hållbarhet

 • Mervärdesskatt vid förvaltning av fonder – några kommentarer till EG-domstolens avgörande i mål C-169/04 Abbey National

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Mervärdesskatt – tillämpning av huvudsaklighetsprincipen

 • Är platt skatt lösningen på brant skatt?

 • Anmälan av Mona Aldestam,”EC State aid rules applied to taxes – An analysis of the selectivity criterion

Nummer 10 2006

 • Förhandsbesked direkt skatt januari–juni 2006

 • Tjugo år i Skatterättsnämnden. Några reflexioner kring rättssäkerhet och effektivitet

  Läs artikeln (pdf)

 • Oredovisat mottagande av koncernbidrag och skattetillägg –hänger logiken ihop?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Företagens fullgörandekostnader för moms

 • Kan eftertaxering ske om lämnad uppgift kunnat bedömas som oriktig först efter Regeringsrätts- avgörande?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 11 2006

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2006

 • Beräkning av anskaffningsvärden – idag och i framtiden

  Läs artikeln (pdf)

 • En kronofogdemyndighet i tiden

 • The emerging Russian group taxation regime

 • Omfördelning av ersättning vid försäljning av handelsbolag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Är arv och gåvor inkomstskattepliktiga?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Håkan A. Andersson, ”Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering”

 • Anmälan av Robert Påhlsson, ”Hunden klockan tre och fjorton. Rapport från juridikens tankevärld”

Nummer 12 2006

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Är en effektivare skattekontroll nödvändig?

  Läs artikeln (pdf)

 • Fri rörlighet för kapital mellan EU och tredje land – EG-domstolen begränsar bestämmelsernas tillämpningsområde

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Är arv och gåvor inkomstskattepliktiga?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Review of Tomi Viitala,”Tax Treatment of Investment Funds and Their Investors within the European Union”

 • Anmälan av Lina Holmgren,”Forest Ownership and Taxation in a Swedish Boreal Municipality Concept”

 • Anmälan av Roland Dahlman, ”Corporate Form and International Taxation of Box Corporations”

 • Årsregister 2006

  Läs artikeln (pdf)