Nummer 1-2 2007

 • Juridik och matematik – nyare praxis på den svenska skatteavräkningslagen

  Läs artikeln (pdf)

 • Sakprocessens omfattning är inte acceptabel – en ändring erfordras

 • Specialisering i skattemål – för bättre rättssäkerhet och effektivitet i skatteprocessen

 • Apport av rörelse enligt aktiebolagslagen

 • The ECJ’s Case Law on Direct Taxation in Swedish Tax Courts

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Momssystemet under attack

 • Är arv och gåvor inkomstskattepliktiga?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 3 2007

 • Förhandsbesked direkt skatt juli–december 2006

 • Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen

  Läs artikeln (pdf)

 • Rationaliseringsdirektivet

 • Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet mellan byggföretag

 • Kari S.Tikka in memoriam

 • Koncernbidrag till nyförvärvade ”skrivbordsbolag” m.m.

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 4 2007

 • Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2006

 • Exitskatten på personaloptioner

  Läs artikeln (pdf)

 • Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 1

 • Medhjälp till skattebrott i näringsverksamhet – en speciell tillämpning av ett allmänstraffrättsligt ansvar

 • Regeringsrätten om mervärdesskatteplikt vid företagsförmedling

 • Regeringsrättens syn på tidpunkt för intäktsförande

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Upplösning av negativ goodwill – tvivelaktig styrsignal från Skatteverket

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 5 2007

 • Internprissättning – Skatteverkets nya föreskrifter

 • Bostad/hem i Sverige vid utflyttning. Del 2

  Läs artikeln (pdf)

 • Gränsöverskridande resultatutjämning

 • Nya tyska exitbestämmelser – en förebild för svensk internationell skatterätt?

 • Utgör regional sänkning av statlig skatt statligt stöd enligt EG:s statsstödsregler?

 • Aktieförvärv eller uppskjutet förvärv?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Ingen nyårssmäll för bostadsrätter

 • Avskaffad schablonbeskattning av privatbostadsföretag

 • Mervärdesskatt – Frågor kring avdragsrätt vid s.k. uppförandeskede

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 6 2007

 • Rättsfallskommentarshäfte 2006 års rättsfall

Nummer 7-8 2007

 • Ytterligare något om oriktig uppgift och eftertaxering vid återbetalning av mervärdesskatt

 • Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal

  Läs artikeln (pdf)

 • Miljöskatter i svensk skatterätt

 • Kan uttagsbeskattning överhuvudtaget aktualiseras på momsområdet om vederlag har utgått?

 • Kringgående av fåmansföretagsreglerna genom upprepade interna aktieöverlåtelser

 • Undantagsregleringen för beskattning av ersättning för avverkningsrätt

 • Räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Replik på kommentar till ”Upplösning av negativ goodwill – tvivelaktig styrsignal från Skatteverket”

 • Säkra nyårssmällen

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 9 2007

 • Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning

  Läs artikeln (pdf)

 • Förändrad praxis avseende tillhandahållanden från en delägare till ett delägt kommandit-/handelsbolag?

 • Är deklarationsombud rättssäkra?

 • Launching an APA programme in Sweden: a look at the French practise

 • Mervärdesskatt – EG-domstolen förändrar huvudsaklighetsprincipen?

 • Kan värderingen av en vittnesutsaga ändras i överrätt utan att vittnet hörs om på nytt?

 • Beskattning av överskottsmedel från SPP

 • Avräkning av skatteåterbäring mot fordran uppkommen efter konkursutbrott

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 10 2007

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2007

 • EG-rätt och skatteflykt

  Läs artikeln (pdf)

 • Några aspekter på kontantprincipens tillämpning på tjänsteinkomster

 • Artikel 56 EG-fördraget

 • Fastighetsskatten på bostäder 2007-2008 års taxeringar

 • Finländska koncernbidragsregler förenliga med etableringsfriheten

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • En kommentar till en artikel i Skattenytt

 • Rättssäkerheten inte i fara vid sänkt reavinstskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 11 2007

 • Skatteflykt i EG-rättslig belysning

 • Har Regeringsrätten frångått genomsyn?

 • Repressiva metoder mot skatteflykt

 • Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”

 • Räntebetalningar till utlandet på koncerninterna lån finansierade med koncernbidrag – skatteflykt?

 • Rättshandlingars verkliga innebörd

 • Förteckning över Sture Bergströms tryckta juridiska skrifter 1975–2004

Nummer 12 2007

 • Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2007

 • Redovisningsfrågor i engelsk domstolspraxis

  Läs artikeln (pdf)

 • Jobbskatteavdraget – bra, kan bli bättre?

 • Beskattning av säkringsarrangemang för finansiella lagertillgångar

 • Budgetpropositionen och EG-rätten m.m.

 • Degerforsdomen – omvänd mervärdesbeskattning av allmännyttiga ideella föreningar

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Replik på Fris artikel i nr 9

 • Kommentar till Ervids och Öbergs replik

 • Kommentar till Tivéus artikel i nr 11

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av ”Mervärdesskatt i teori och praktik”

 • Årsregister 2007

  Läs artikeln (pdf)