Nummer 1-2 2008

 • Förfarandemissbruk inom mervärdesskatteområdet

  Läs artikeln (pdf)

 • Visst gäller Marks & Spencer!

 • Kvittningsregeln för nystartade företag

 • När blir en planta ett träd – så fungerar reglerna om skattereduktion för hushållsarbete

 • Nyheter på lagstiftningsområdet

 • Mervärdesskattens undantag för försäkringstjänster

 • Industrivärden-domarna och skatteflykt

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteflykt i EG-rättslig belysning – replik

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 3 2008

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2007

 • Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder

  Läs artikeln (pdf)

 • Avräkningsmetoden och EG-fördragets grundläggande friheter

 • 1929 års luxemburgska holdingbolag och statsstödsreglerna

 • Räntefördelning när näringsverksamhet upphör

 • Lättnadsregeln och EG-rätten

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 4 2008

 • Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handels- och kommanditbolag

  Läs artikeln (pdf)

 • Nyheter på mervärdesskatteområdet från och med den 1 januari 2008

 • Sveriges informationsutbytesavtal med Isle of Man

 • Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfällig anställning när bostaden i hemlandet är uthyrd

 • OECD:s arbete mot skadlig skattekonkurrens

 • Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Avyttringstidpunkten i samband med andelsbyten

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 5 2008

 • När föreligger utdelning skatterättsligt?

  Läs artikeln (pdf)

 • Skalbolagsreglerna – behövs de?

 • Fler rättsfall om gränsöverskridande koncernbidrag

 • Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?

 • Metod att undanröja dubbelbeskattning och grundläggande friheter

 • Underprisöverlåtelse till handelsbolag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Avyttringstidpunkten i samband med andelsbyten

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Claes Norberg och Per Thorell, ”Redovisningsfrågor i skattepraxis”

Nummer 6 2008

 • Rättsfallskommentarshäfte 2007 års rättsfall

Nummer 7-8 2008

 • Redovisning och beskattning av personaloptioner

  Läs artikeln (pdf)

 • Försäkringsförmedling och finansiella tjänster

 • Sänkt reklamskatt för gratisutdelade nyhetstidningar

 • Skattedomstolsprocessen – en jämförelse mellan Nederländerna, Belgien och Sverige

 • Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen

 • Äkta eller oäkta bostadsföretag – en fråga om administrativ praxis

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 9 2008

 • Marknadsvärdets betydelse för bostadsrättsföreningar

  Läs artikeln (pdf)

 • Ett år med omvänd moms i byggsektorn

 • Ett år med omvänd moms i byggsektorn

 • Tyska dokumentationskrav vid internprissättning

 • Doktorandseminarium i Uppsala

 • Fördelning mellan inkomst- respektive avkastningsbeskattad verksamhet i vinstutdelande livförsäkringsföretag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Axel Hilling ”Income taxation of derivates and other financial instruments”

Nummer 10 2008

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2008

 • De nya CFC-reglerna – är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

  Läs artikeln (pdf)

 • Några kapitalförsäkringsdomar – omkaraktärisering i stället för genomsyn

 • Eftertaxering fem år efter taxeringsåret

 • Securenta – en ny hållning från EG-domstolen?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Mats Höglund ”Taxeringsrevision ur ett rättssäkerhetsperspektiv”

Nummer 11 2008

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2007 och första halvåret 2008

 • Beskattning av säkringsarrangemang för fordringar och skulder

  Läs artikeln (pdf)

 • Behandling som mest gynnad nation i skatteavtalsrätten – ett krav på hemviststaten enligt EG-fördraget?

 • Inte så enkla… Några inkomstskattefrågor vid ingående i forsknings- och utvecklingssamarbeten inom ramen för enkla bolag

 • Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt

 • Uttrycket källskatt i moder-/dotterbolagsdirektivet mot bakgrund av mål C-284/06 Burda GmbH

 • Försämrade avdragsmöjligheter för holdingbolag m.fl .? – ytterligare kommentar till EG-domstolens dom i målet C-437/06, Securenta

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Förvaltningslagen och taxeringslagen

 • Foreign losses incurred by EU permanent establishments and the exemption method

Nummer 12 2008

 • Lagrådsremiss om ränteavdragsbegränsningar

 • Prövningstillstånd i förhandsbeskedsärenden

 • Financial accounting and tax accounting: Germany and Sweden as examples

  Läs artikeln (pdf)

 • Förmånsbeskattning – faktiskt nyttjande eller dispositionsrätt

 • RÅ 2007 ref 47: Vad vet lagstiftaren om pensionsstiftelser?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • ”Samma väsentliga element” och dubbelbestraffningsförbudet – förändrat rättsläge?

 • Tioårsregeln och avyttringar av utländska delägarrätter som förvärvats efter utflyttning från Sverige

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Peter Wahlgren, ”Lagstiftning: problem, teknik och möjligheter”

 • Årsregister 2008

  Läs artikeln (pdf)