Nummer 1-2 2009

 • Slopad koppling mellan redovisning och beskattning? – Slutbetänkande från SamRoB-utredningen

 • Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt – en kommentar

  Läs artikeln (pdf)

 • 3:12-reglerna för fåmansföretag ändras

 • Mervärdesskatt på upphovsrättsersättning – ett genuint problem

 • Förbud mot diskriminering i OECD:s modellavtal

 • Förfarandemissbruk och huvudsaklighetsprincipen på momsområdet i EG-domstolens dom i C-425/06 Part Service

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Varför tas moms ut på affärer mellan momsskyldiga subjekt?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Stefan Olsson, ”Författningsprövning i skatterätten”

 • Anmälan av Ulrika Rosander, ”Generalklausul mot skatteflykt”

Nummer 3 2009

 • Kapitalinkomstbeskattningen: en översikt och probleminventering

 • Om ränteavdrag i EG-domstolens praxis

 • Avkastning från financial spread betting – kapitalvinst eller lotterivinst?

 • Recept på förenklad kapitalbeskattning

 • Utflyttningsbeskattning av kapitalinkomster och finansiella instrument

 • Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella instrument kunna nyttiggöras vid beskattningen?

  Läs artikeln (pdf)

 • Några iakttagelser rörande hanteringen av intäkter från finansiella aktiviteter vid mervärdesbeskattningen och inkomstbeskattningen

 • Kommentar till ett rättsfall

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 4 2009

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2008

 • Regeringsrättens hantering av skattemål

  Läs artikeln (pdf)

 • Företrädaransvar enligt skattebetalningslagen

 • Några iakttagelser angående förhandsbeskedsinstitutet

 • Intyg om tillämplig lagstiftning vid uttag av socialavgifter– reflektioner kring ett avslag om prövningstillstånd

 • Frågan om kongruens mellan rätten att erhålla vissa sociala förmåner och skyldigheten att betala skatt

 • Franska Conseil d´État vägrar avdrag för förlusttäckningsbidrag till dotterbolags filial

 • RÅ 2008 ref 80 – en revolution eller en skärmytsling?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 5 2009

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2008

 • Omsättningsland för utbildningstjänster – är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna?

  Läs artikeln (pdf)

 • Affärsmässiga skäl – vad är innebörden?

 • Avskattningsregeln vid beskattning av personaloptioner har slopats

 • Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag

 • Omsättningslandet för elektroniska tjänster samt huruvida dessa är tillhandahållna från ett fast etableringsställe

 • Källbeskattning av räntor och grundläggande friheter i EG-fördraget: ny praxis från EG-domstolen

 • Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 6 2009

 • Rättsfallskommentarshäfte 2008 års rättsfall

Nummer 7-8 2009

 • Samma eller likartad verksamhet

 • Koncernbidragen och EG-rätten

  Läs artikeln (pdf)

 • Interest Deduction Restrictions: What Can we Learn from the Dutch?

 • Verkliga innebörden vid aktieförsäljning via utländskt bolag – kommentar till Trebolit-domen

 • Mervärdesskatt och skatteförfarande i Österrike

 • Vilka poster fastställs vid taxeringen och hur kan det påverka den skattskyldige?

 • Ny tidpunkt för beskattning enligt kontantprincipen?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Tolkning av avvisande förhandsbesked från Regeringsrätten – några synpunkter

 • Förtydligande beträffande tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL och förhållandet mellan intern rätt och dubbelbeskattningsavtal

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Pernilla Rendahl ”Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies”.

Nummer 9 2009

 • Avdrag utan utgift?

 • Den danska skattereformen: Sänkta marginalskatter för att rädda välfärden

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattning av interna räntebetalningar mellan närstående bolag

 • Allmänna undervisningsverk

 • Möjligheterna till inkomstbeskattning respektive eftertaxering av återbetald ingående mervärdesskatt i ljuset av den s.k. 95-årsmomsen

 • EG-anpassning av lagen om beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

 • Koncernbidragsspärren – gammalt före nytt eller nytt före gammalt?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skärpning av reglerna om underskottsavdrag

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 10 2009

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2009

 • Skattefrågor under det svenska ordförandeskapet i EU

  Läs artikeln (pdf)

 • Treaty-override på svenska

 • Beskattningstidpunkt vid leverans? – synpunkter på SamRoB-utredningens betänkande

 • Juridik och matematik än en gång – Regeringsrättens dom i Holmen-målet

 • Informationsutbytesavtal med Bermuda

 • Skatteflyktslagen tillämplig vid olika former av fastighetspaketeringar med handelsbolag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Overheadkostnader vid uttagsbeskattning till mervärdesskatt i fastighetsförvaltning: en replik till Jan Kleerup

 • Momskonferens i Wien

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 11 2009

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2009

 • ”In Sweden we have a system …” – RR och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

 • Länsrätterna jubilerar, upphör och blir förvaltningsrätter

  Läs artikeln (pdf)

 • Taxpayers’ Charter – ett alternativ för Sverige?

 • Expertbeskattning – en liberalare syn på expertbegreppet

 • Nya mål om avyttringsbegreppet – kommentar till Regeringsrättens domar den 23 mars och 14 maj 2009

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Beräkning latent skatt HB/KB med fastighet

 • Kan eftertaxering yrkas reservationsvis?

Nummer 12 2009

 • Nytt system för beskattning av delägare i handelsbolag

  Läs artikeln (pdf)

 • En jämförelse mellan olika spärregler för underskottsavdrag (Peer Review)

 • Nya omsättningslandsregler för tjänster – en kommentar

 • Hur beräknas bruttolönen när det finns ett avtal om nettolön?

 • När föreligger ett enkelt bolag?

 • Förslag till gränsöverskridande koncernbidrag i form av ”koncernavdrag”

 • Stärkt rättssäkerhet i skönstaxeringsmål

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Kommentar till Kent Ohlsson

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Jens Wittendorff, ”Armslaengdeprincippet i dansk og international skatteret”

 • Årsregister 2009

  Läs artikeln (pdf)