Nummer 1-2 2010

 • Lån från utländska bolag – utvidgade skatteregler och pågående processer

 • Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA

  Läs artikeln (pdf)

 • Har Sverige rätt att ta ut källskatt på utdelning? – möjlig framtida lagändring i linje med EG-rätten

 • Korrekt tullvärde och internpris – en paradox?

 • Aktuellt om EG-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning

 • Lissabonfördraget

 • Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag

 • Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd i mål om vägrad avdragsrätt för forskningsbidrag – akut behov av ändrad lagstiftning

 • Kommentar avseende Regeringsrättens dom om enkla bolag

 • När kan utdelning av rätt till utdelning på kvalificerade aktier lämnas i gåva?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Urban Rydin och Bertil Båvall ”Beskattning av ägare till fåmansföretag”

 • Anmälan av Sven-Olof Lodin ”Professorn som blev näringslivstorped. Min tid i skattepolitiken”

 • Skadestånd på grund av vägrat prövningstillstånd

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2010

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2009

 • Finansiell riskhantering i mindre företag – en skatterättslig och redovisningsrättslig analys (Peer Review)

 • Föreslagna förändringar i OECD:s modellavtal

 • ”Direktörsaktier” vid vägs ände?

 • Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Kommentar från Skatteverket angående vad som fastställts vid taxering

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Rättskraft utan kompletterande regel om litispendens – dubbelbestraffningsförbudets akilleshäl

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatterättsliga aspekter på Lissabonfördraget

  Läs artikeln (pdf)

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2010

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2009

 • Lagvalsreglerna i EU:s förordningar 883/2004 och 1408/71 om social trygghet – en jämförelse ur ett avgiftsperspektiv

 • Skattelagstiftningstekniken och stoppskrivelser

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Rättsfallskommentar: Skatteflyktslagen tillämplig på upprepade interna aktieöverlåtelser trots lagstiftarens passivitet

 • Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • En jämförelse av taxeringsrevisioner i olika länder

  Läs artikeln (pdf)

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2010

 • Intervju med Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket 16 mars 2010

 • Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer

 • Avgörande från Regeringsrätten avseende beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal

 • Transfer pricing aspects of business restructurings: some comments on the transfer of a profit potential

 • Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?

 • Nya faktureringsregler på momsområdet – nu lättar EU på bördan för elektronisk fakturering

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Hur uppkommer praxis – en kommentar till en kammarrättsdom om fastställda poster

 • Nya mål om avyttringsbegreppet. En kommentar till Regeringsrättens domar den 17 mars 2010

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

  Läs artikeln (pdf)

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 6 2010

 • Rättsfallskommentarshäfte 2009 års rättsfall

Nummer 7-8 2010

 • Mer eller mindre ”skadliga” skatter

  Läs artikeln (pdf)

 • En analys av de föreslagna momsreglerna för ideella föreningar

 • Beskattning av styrelsearvoden

 • Implicit support/implicita garantier inom koncernintern finansiering – en diskussion ur ett internprissättningsperspektiv

 • Skatteverkets förslag till ändringar i CFC-lagstiftningen

 • Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning

 • Ny dom av EU-domstolen – återigen dags att ändra SINK och A-SINK?

 • Fast driftställe på grund av kapitalförvaltning i utländsk juridisk person

 • Bestämmelserna om ersättningsfond tolkas ändamålsenligt

 • Klargörande om avdragsgill reklamgåva

 • Internprissättning och EU-rätten – reflektioner kring SGI-domen

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 9 2010

 • Lån från utländska bolag – vad händer i de pågående processerna?

 • F-skattsedelns rättsverkningar

 • Är finansieringsfrågan för ideell sektor närmare en lösning?

 • 40 kap. 16 a § IL – Undantagsregeln utan tillämpningsområde?

 • Skatteoptimerad bosättning i Schweiz

  Läs artikeln (pdf)

 • Påförande av skattetillägg och tillämpning av skatteflyktslagen – hur är det möjligt?

 • Förhandsbesked om livförsäkringsföretags fondrabatter

 • Regeringsrättens dom i SKF-målet

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Mer eller mindre skadliga skatter – en kommentar

 • Kommentar till Niclas Virin

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2010

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2010

 • Momsgrupper – en kommentar

 • Diligentia – vilken betydelse får målet vid tillämpning av korrigeringsregeln?

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Recension av Nick Dimitrievskis doktorsavhandling Allmännytta som norm i svensk skatterätt

 • Review of Phat Tan Nguyen, ”Transfer Pricing – The Vietnamese System in the Light of the OECD Guidelines and the … ”

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2010

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2010

 • En kritisk analys av svenska uttagsbeskattningsregler vid gränsöverskridande transaktioner

 • Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten?

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning

 • Rättsfallskommentar – Kammarrättens i Stockholm dom den 19 juli 2010 i mål 1580-1581-08

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2010

 • De svenska kupongskattereglernas förenlighet med EU-rätten – nya domar om utdelning till utländska investeringsfonder

 • Preskription av skattefordringar

 • Mål och medel – införande av prövningstillstånd i kammarrätt i skattemål

  Läs artikeln (pdf)

 • Arbetsgivaravgiften – skatt eller avgift?

 • Aktuellt om OECD:s arbete – direkt beskattning

 • OECD senaste bearbetning av internationella riktlinjer på momsområdet

 • Ett gott mål – En analys av RRs avgörande avseende omvärdering av beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av personalmåltider

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Replik – mervärdesskattegrupper

 • Kommentar på Leonie Seltings replik

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

 • Årsregister 2010

  Läs artikeln (pdf)