Nummer 1-2 2011

 • Derivattransaktioner ska beskattas i inkomstslaget kapital – även om derivaten används som säkringsinstrument i näringsverksamhet

 • Överlåtelser till underpris eller ej? – implicita ersättningar

 • Avdragsrätten för utgifter för ett pågående forskningsprojekt

 • Koncernbidragsrätt efter koncernintern aktieöverlåtelse till ett under året förvärvat lagerbolag

  Läs artikeln (pdf)

 • Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

 • Undantaget för förmedling av finansiella tjänster och dess omfattning

 • EU-domstolens avgörande i C84/09 X v Skatteverket, gemenskapsinterna förvärv av segelbåtar

 • Kommentar till kammarrättens dom 2010-09-16 (mål nr 5743-08, 5744-08, 5745-08) ”avdrag för renovering av byggnad”

 • Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel …

  Läs artikeln (pdf)

 • Företagsförmedling – mervärdesskattepliktigt eller inte?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Är skatten på gamla uppskov förenlig med regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2011

 • Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys

 • Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet

 • Resning och EU-rätten. Några reflektioner i anslutning till RÅ 2010 ref. 61

 • Regeringsrättens domskäl – tre goda och olika exempel

 • Bra och mindre bra domskäl

 • Till vägledning för rättstillämpningen eller – Varför är Regeringsrätten så restriktiv med sina domskäl?

 • Regeringsrätten och skatteflyktslagen – mönster eller monster?

Nummer 4 2011

 • Minnesord över Per Thorell

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2010

 • Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

 • Upplösning av negativ goodwill

 • Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt – ordningen återställd?

 • Regeringsrättens klarläggande om ränteinkomster hos privatbostadsföretag

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2011

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2010

 • Företagsskatterna utreds

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattning av idrottskoncern

 • Kort om K3-reglerna för årsredovisningsföretag

 • Problem med särskilda löneskatten på pensionskostnader i internationella situationer

 • Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

 • Högsta förvaltningsdomstolen prövar Lundinregeln

 • Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på kostnadsersättningar till utomlands bosatta personer

 • Lätt fånget lätt förgånget. En kommentar till RÅ 2010 ref. 113

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skattetillägg vid felaktigt debiterad mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Mikaela Sonnerby ”Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet”

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 6 2011

 • Rättsfallskommentarshäfte 2010 års rättsfall

Nummer 7-8 2011

 • Skatterättslig etik

 • Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan

  Läs artikeln (pdf)

 • EU-kommissionens Grönbok – ”The long road to legal certainty”

 • Möjlighet att utföra styrelseuppdrag genom bolag

 • Genomsyn av rättshandlingar

 • Mer om ideella föreningar och moms

 • Skatteverkets förslag till ändringar i 40 kap. inkomstskattelagen (och några egna tankar)

 • Tredjemansrevision grundad på bankkontons slutsiffra

 • Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

 • Domarjäv i skattemål

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 9 2011

 • Ränteavdragsbegränsningar – med anledning av att kapital är fungibelt

 • Något om Skatteverkets förslag till fördjupad samverkan med storföretagen

  Läs artikeln (pdf)

 • Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter

 • Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

 • Punktskatteregistreringens betydelse för skattskyldigheten

 • Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden

 • På kollisionskurs med armlängdsprincipen?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2011

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2011

 • Dubbelbeskattning vid förmedling av elektroniska tjänster

 • Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

 • Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk – otillåtet statligt stöd?

 • Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga? Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet …

  Läs artikeln (pdf)

 • Skattenytt Internationellt – direkt beskattning

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Beskattning av idrottskoncerner – några synpunkter av marknadsmässig karaktär

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2011

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2011

 • Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig?

  Läs artikeln (pdf)

 • Ny genomförandeförordning på momsområdet

 • Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpningen av ettårs- och sexmånadersregeln?

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis avseende restitution

 • Mervärdesskatt vid förmedling av bolagsandelar

 • Utgör jäv grund för resning?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2011

 • Europeiska kommissionens förslag om en gemensamkonsoliderad bolagsskattebas – en kort kommentar

 • Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

 • Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverket tar onödigt stryptag på tryckeribranschen

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Årsregister 2011

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2011

 • Retroaktiv stopplagstiftning – en utvärdering av stoppskrivelseinstitutet

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattningen av offentlig ålderspension vid flyttning mellan Sverige och Finland

  Läs artikeln (pdf)

 • Skattesekretess i domstol

  Läs artikeln (pdf)

 • Specific accounting rules for small and medium-sized entities – The “IFRS for SMEs”-Standard of the IASB in comparison to …

  Läs artikeln (pdf)

 • Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av Regeringsformen och Europakonventionen

  Läs artikeln (pdf)