Nummer 1-2 2012

 • Expertskatten mjukas upp – men nya tillämpningsproblem

 • Expertskatt – några ytterligare kommentarer

 • Ny fondbeskattning och andra anpassningar till gränsöverskridande fondverksamhet

 • Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden?

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattning av återbetald mervärdesskatt – ny praxis & alternativt synsätt

 • Skattemässiga konsekvenser för anställda som har pensionslösningar från andra länder

 • Fel- och misstagsbetalningar till skattekonto

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • En avhandling om den enskilde näringsidkarens tillgångar

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2012

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2011

 • Mervärdesskatt och omstruktureringar

 • Konferens för skatterättslärare

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • HFD om räntesnurrorna – klargörande om en lagstiftning i förvandling?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Är Sverige inte längre en rättsstat på skatteområdet? – en analys av tre nyligen avgjorda domar i HFD

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2012

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2011

 • Ett offensivt Skatteverk

  Läs artikeln (pdf)

 • Frivillig rättelse – erfarenheter

 • Skatteförfarandelagen – några synpunkter ur ett rättssäkerhetsperspektiv

 • Missbruk av rättskraft i parallella förfaranden

 • Mervärdesskatt och omstruktureringar – artikel 2 Det svenska perspektivet

 • Förvärv som har samband med undantagna transaktioner eller transaktioner utanför mervärdesskattens tillämpningsområde

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Recension av Mattias Dahlberg, ”Ränta eller kapitalvinst. Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen …”

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2012

 • Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler

  Läs artikeln (pdf)

 • God redovisningssed i speciallagstiftning

 • När är en tjänst omsatt?

 • Omstruktureringar, aktieöverlåtelser och mervärdesskatt – ett systemperspektiv

 • HFD och det utvidgade reparationsbegreppet

 • Kammarrättsdomar: Återbetalning av kupongskatt till utländska investeringsfonder med stöd av EU-rätten

 • EU-domstolen om bestämmandet av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Recension av Katia Cejie: ”Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell …”

Nummer 6 2012

 • Rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall

Nummer 7-8 2012

 • Riskkapital genom skattekredit eller investeraravdrag

 • Anstånd med betalning av skatt – ännu en gång!

 • Dotterbolag som fast driftställe

  Läs artikeln (pdf)

 • Koncernbidragsspärren i underskottsreglerna

 • MVA og omstruktureringer – et norsk perspektiv

 • Moms og omstruktureringer. Det danske perspektiv

 • Mervärdesskatt och omstruktureringar. Det finska perspektivet

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Rättsfallskommentar: Vinstandelsränta har underkänts till del den inte utgjort ersättning för kredit

 • Mervärdesskatt vid tillhandahållande av lärarvikarier

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 9 2012

 • Cypernmålet

 • HFD:s Peru-domar

 • Oklart om dubbelbestraffningsförbudets innebörd – en kommentar till GAs förslag i fallet Åkerberg Fransson

  Läs artikeln (pdf)

 • Allokering av kostnader – EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid …

 • HFDs bedömning av vem som ”faktiskt har rätt till inkomsten” – det första svenska avgörandet om beneficial owner?

 • HFD om artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Stärk domstolarnas specialisering i skattemål för ökad kvalitet och effektivitet

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av David Kleist: ”Methods for elimination of double taxation under double tax treaties-with particular …”

Nummer 10 2012

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2012

 • Rätten till återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Orimlig beskattning – inte skäl för resning?

 • Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk verksamhet

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • En avhandling om verklig innebörd

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2012

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2012

 • Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas?

 • Anstånd med betalning av skatt till fördel för det allmänna

 • Betänkandet av utredningen om nystartszoner

 • K3 – det nya regelverket för redovisning i onoterade företag

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2012

 • Regeringens slutliga förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar

 • SKV:s projekt fördjupad samverkan i svensk offentligrättslig miljö

  Läs artikeln (pdf)

 • Begäran om förhandsavgörande eller en fördragsbrottstalan: Beskattning av utländska pensionsstiftelser – ett fall för EU-domstolen

 • Rätt till ränta vid återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt

 • Dubbelbestraffningsförbudens tillämplighet på skattetillägg och skattebrott

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Andelar i fastighetsförvaltande företag har inte ansetts utgöra lagertillgångar

 • Fastställt förhandsbesked i frågan om underskottsavdrag ska påverka beräkningen av ”utländsk inkomst” enligt avräkningslagen

 • Skattenytt språk?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Årsregister 2012

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2012

 • En modell för beskattning av kassaflöden för aktiebolag – särskilt IFRS-företag

  Läs artikeln (pdf)

 • Mervärdesbeskattning av programformat vid TV-produktion i Sverige – ett exempel på bristande anpassning i ett transformerande …

  Läs artikeln (pdf)

 • The IASB’s Financial Statement Presentation project and its potential effects on financial ratio analysis

  Läs artikeln (pdf)

 • Väsentlig anknytning – ytterligare tio år med rättspraxis från HFD

  Läs artikeln (pdf)

 • Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar

  Läs artikeln (pdf)