NUMMER 1-2 2017

 • Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

 • Synpunkter på översynen av fördelningsreglerna i 57 kap. IL

  Läs artikeln (pdf)

 • Hur bör entreprenörer beskattas?

  Läs artikeln (pdf)

 • Ilegal State aid: Fiat, Starbucks, Belgium, Apple and more cases to come. Not a transfer pricing question, rather a State aid answer

 • Rapport från ett dansk-svenskt skatteseminarium

 • Ett steg i taget – Fortsatt utveckling av rättspraxis kring frågan om tjänstebeskattning vid underprisöverlåtelser

 • Import av utländska rättsfigurer: En rättsteoretisk probleminventering

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 3 2017

 • Förord nr 3

 • CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt perspektiv

 • Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Förslaget om skatt på finansiell verksamhet träffar brett

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 4 2017

 • Förord nr 4

 • Intervju med Peder André, som avgått med pension från uppdraget som ordförande i Skatterättsnämndens avdelning för direkt beskattning

 • Power of discretion in customer contract accounting according to IFRS 15 and its impact on the reliability of managerial ratios and entity classification

 • Misstagsinbetalningar till skattekontot i repris – men med andra förutsättningar

 • Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen?

  Läs artikeln (pdf)

 • En skattereform för entreprenörskap – några utgångspunkter

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 5 2017

 • Förord nr 5

 • Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

 • Allmänna ombudets årsrapport för 2016

 • Tolkningen av 57 kap. 3 § IL – ett HFD avgörande

 • Klargöranden i rättspraxis om avfallsskatt underlättar utvecklingen i återvinningsbranschen

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatt ses allt mer som en del av företagens CSR-arbete. Replik på debattartikel i Skattenytt nr 3 år 2017: ”Kan skatter vara en del av ett företags CSR-arbete?”

 • Anmälan av Burmeister, Jari, Internprissättning och omkarakterisering – en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, Uppsala 2016

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 6 2017

 • Rättsfallskommentarshäfte 2016 års rättsfall

NUMMER 7-8 2017

 • Förord

 • God sed som rättslig standard

 • Automatiskt informationsutbyte. Varför FATCA och CRS hänger på en skör tråd

  Läs artikeln (pdf)

 • Kupongskatt för utländska pensionsfonder – PMT-domen nyanserar rättspraxis om objektivt jämförbara situationer

 • Skatteverket tvingas välja väg – företrädaransvar eller skuldsanering

 • Skatterättsnämnden tolkar bulvanregeln – i ljuset av den nya skatteflyktsbestämmelsen i EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv

 • Skatteverkets arbete med enhetlig rättstillämpning och Rättslig vägledning

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 9 2017

 • Förord nr 9

 • Leif Edvardsson in memoriam

 • Förändringar av upplåtelser av privatbostadsrätter – synpunkter på Skatteverkets ställningstaganden 2006 och 2017

  Läs artikeln (pdf)

 • Hybridregeln i ATAD

 • Kammarrätten och riskkapitalisterna

 • Nya ränteavdragsregler för företagssektorn

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2017

 • Förord nr 10

 • Företrädaransvar, plötsligt händer det! – Eller, proportionalitet och begreppsutfyllnad i HFD

 • Sveaskog-domens betydelse för avdragsrätt avseende rådgivningstjänster i samband med aktieöverlåtelser

  Läs artikeln (pdf)

 • International taxation and human rights

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2017

 • Förord nr 11

 • Om valet av version av OECD:s modellavtal och kommentar vid tolkning av skatteavtal – en analys av HFD:s praxis under 30 år

 • Begreppet ”skälig grund” i 8 kap. 13 § ML

  Läs artikeln (pdf)

 • HFD om kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2017

 • Förord nr 12

 • Crowdfunding ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv – Ett nytt finansieringssätt möter gamla regler

 • Återigen om möjligheten att utföra styrelseuppdrag genom bolag med skattemässig verkan – tillbaka till 90-talet

 • Skatteförslag i budgetpropositionen: skattelättnader för personaloptioner

 • Studie om en ny modell för kapitalinkomst- och fastighetsbeskattning

  Läs artikeln (pdf)

 • Ersättning för kostnader i skattemål – en enkelbottnad, dubbelbottnad eller skönsmässig prövning?

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2017

 • Förord

 • Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

  Läs artikeln (pdf)