Nummer 1-2 2018

 • Förord nr 1-2

 • EU-domstolens Berlioz-avgörande Strider GFs informationsutbytesstandard mot grundläggande mänskliga rättigheter?

  Läs artikeln (pdf)

 • Rättsvetenskaplig termbildning – några exempel

 • Osanna fakturor – Hur står sig HFDs vägledande praxis?

 • HFD:s dom om beskattning av styrelseuppdrag, några kommentarer

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Anmälan av Yvette Lind, Crossing a Border

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2018

 • Förord nr 3

 • Intervju med Nils Wahl

 • EU Regulation 2016/679: the age of consent and possible VAT consequences when accessing information society services

  Läs artikeln (pdf)

 • IFRS 16 – The new IFRS rules for lessees and their impacts on financial statement analysis and financial statement policy

 • Anmälan av Anna Lewanders avhandling. Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning – Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2018

 • Förord nr 4

 • Den amerikanska skattereformen ur ett skattepolitiskt perspektiv

 • Kvantifierande begrepp – ett återbesök

  Läs artikeln (pdf)

 • Har Skatteverket stöd för sin strikta tolkning av det utvidgade reparationsbegreppet?

 • Vad är väl en tomträtt värd? HFD stadfäster tidigare praxis

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2018

 • Förord nr 5

 • Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas

 • Golf som friskvård – Om avgörandet i HFD och om frågorna som uppstått i dess svallvågor

  Läs artikeln (pdf)

 • Norska regler för skattemässiga avdrag för räntekostnader

 • Företrädaransvaret förtydligas i oaktsamhetsfallen – Kommentar till HFDs avgöranden 2018-01-15 i mål 3544-16 samt 3547-16

 • Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 6 2018

 • Rättsfallskommentarshäfte 2017 års rättsfall

NUMMER 7-8 2018

 • Förord nr 7-8

 • Bolagsskattereformen 2019 – ränteavdragsbegränsningar

 • Begränsade ränteavdrag för företag – sett ur ett småföretagarperspektiv

 • Informationsplikt för skatterådgivare

 • Användarvänlig skatterättsforskning

  Läs artikeln (pdf)

 • Användarvänlig skatterättsforskning – en kommentar

  Läs artikeln (pdf)

 • Bör Sverige införa en patentbox-regim?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 9 2018

 • Förord nr 9

 • Överföring av ett utländskt fast driftställe inom ramen för EU:s fusionsdirektiv och grundläggande friheter

  Läs artikeln (pdf)

 • Skattesekretess hos Bokföringsnämnden

 • Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte förenligt med mervärdesskattedirektivet

 • Kan ett tilläggsförvärv ses som en avyttring av den ursprungliga tillgången? – ytterligare om avyttringsbegreppet

 • HFD och riskkapitalisterna

 • Anmälan av Adriana Krzymowskas avhandling – Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 10 2018

 • Förord nr 10

 • Mellanled, mervärdesskattebedrägeri och ond tro

  Läs artikeln (pdf)

 • Tonnagebeskattning – nu en realitet för sjöfarten

 • Book Review – Jacobsson, Linus: Permanent establishment through related persons – A study on the treatment of related persons under article 5 of the OECD Model Tax Convention, Uppsala Universitet

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 11 2018

 • Förord nr 11

 • EU-rätten och 2013 års ränteavdragsbegränsningar

  Läs artikeln (pdf)

 • Svenska riskkapitalfonder och förvaltningskostnader

 • MLI – komplikationer och tolkningsproblem

 • Konferens i Gävle

 • Nya avgöranden om indirekta skatter från EUD

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 12 2018

 • Förord nr 12

 • Beskattning av multinationella företag i digitaliseringens tidsålder

  Läs artikeln (pdf)

 • Riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer

 • Legitimitetens problem – en kommentar

 • Legitimitetens problem – en statsvetare om OECD och lågskatteregimerna

 • Förslag till förändringar av CFC-reglerna – en kritisk kommentar

 • Skatteflyktslagen och HFD x 2 – 3:12 respektive koncernbidragsreglerna

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

 • Årsregister 2018

Akademisk årsskrift 2018

 • Förord

 • IAS 10 Events after the Reporting Period Problematized – Some Questions Regarding the Standard’s (Read by its Letter) Understandability

  Läs artikeln (pdf)

 • Beskattning av trustinkomster – några internationella utblickar

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteflykt – vad görs på momsområdet?

  Läs artikeln (pdf)

 • Parallell rättsbildning och skatteflyktsperspektiv

  Läs artikeln (pdf)