Nummer 1-2 2019

 • Förord nr 1-2

 • Direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

  Läs artikeln (pdf)

 • Lag mot skatteflykt och EU:s krav på icke-genuina arrangemang

 • Strider patenbox-regimer mot WTO:s subventionsregler?

 • Punktskatter och fordonsrelaterade skatter

 • Samverkan, dialog eller vad? En jämförande analys av ”co-operative compliance” inspirerade program i Danmark, Finland, Norge och Sverige

 • Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag – En kommentar

 • Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag – En påtaglig scenförändring

 • William D. Nordhaus: ekonomipristagare och förespråkare av koldioxidskatt

 • Anmälan av Jérôme Monsenegos bok ”Selectivity in State Aid Law and the Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base”

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2019

 • Förord nr 3

 • Skatterättsligt företrädaransvar och Statskontorets utredning igen

 • Överföring av jämkningsskyldigheten, avdragsrätt och C-622/11, Pactor Vastgoed

 • Allmänna ombudet i skatt (AO) – Samtal med avgående AO

 • HFD 2018 ref. 36 – Ändrad praxis om fördelningen mellan säljare och köpare av resultatet i handelsbolag vid överlåtelse av andelar?

  Läs artikeln (pdf)

 • Dom om portföljförvaltning – en mervärdesskatterättslig kommentar

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2019

 • Förord nr 4

 • Member State choices of the EU directive 2014/95/EU for the (consolidated) non-financial statement and their transpositions into the national laws – Germany and Sweden as examples

 • Nya regler för den svenska spelmarknaden

  Läs artikeln (pdf)

 • Territorial Allocation of VAT in the European Union, a book review

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2019

 • Förord nr 5

 • Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

 • Begreppet skatteförmån i undantagsregeln

  Läs artikeln (pdf)

 • Some European views on the Swedish tax system “Here, we are dealing with a so-called ‘outsider’.”

 • Högsta förvaltningsdomstolens avvisningspolicy

 • Förhandsbesked i skattefrågor – behöver prövningstillstånd införas?

 • Skatterättsnämnden tolkar likvidationsbegreppet

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 6 2019

 • Rättsfallskommentarshäfte 2018 års rättsfall

Nummer 7-8 2019

 • Förord nr 7-8

 • Synpunkter på den kritik som riktats mot domarna om carried interest

  Läs artikeln (pdf)

 • Internationell workshop: ”Sustainable taxation – global challenges and legal solutions”

 • The EU Charter and the protection of the financial interests of the EU

 • Hästföretagare bedöms i särskild fålla

 • Significant changes of the Conceptual Framework (2018) and their potential impacts on IFRS accounting

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Hållbarhet och CSR – ny marknad för skattekonsulter

 • Grön skatteväxling – hot mot välfärden och jämlikheten?

 • Anmälan av Anna-Maria Hambres bok Fördjupad dialog. Iustus förlag 2018, 190 sidor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 9 2019

 • Förord nr 9

 • Begreppet affärsmässigt motiverat i ventilen

 • Skadestånd vid betalningssäkring och kvarstad

  Läs artikeln (pdf)

 • Internprissättning och skattetillägg

 • Konferensrapport: 4th International Conference on Taxpayer Rights

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 10 2019

 • Förord nr 10

 • Tax issues in the sharing economy

 • Leasing eller avbetalningsköp – mervärdesskatterättsliga aspekter

  Läs artikeln (pdf)

 • Rättsvetenskaplig termbildning – ännu en gång

 • HFD beviljar omedelbart avdrag för fönsterbyte men prövar inte det utvidgade reparationsbegreppet

 • Om urvalet av frågor och perspektiv vid utformningen av en akademisk skatterättsgrundkurs – några tankar

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 11 2019

 • Förord nr 11

 • Klargörande avgörande från EU-domstolen om rättsmissbruk

 • Sidovederlag vid underprisöverlåtelse till anställda

  Läs artikeln (pdf)

 • Den schweiziska bolagsbeskattningsreformen och dess konsekvenser för svenska företag

 • Orimliga konsekvenser till följd av de nya ränteavdragsreglerna för företag

 • Auktoriserad skatterådgivare FAR – nu en skyddad titel

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2019

 • Förord

 • Presumtion vid registrering av legal ställföreträdare i mål om företrädaransvar

  Läs artikeln (pdf)

 • Funktionalism och beskattning av obehörig vinst

  Läs artikeln (pdf)

 • Funktionsförsäljning och beskattning

  Läs artikeln (pdf)

NUMMER 12 2019

 • Förord nr 12

 • Subsidiaritet och skatter – närmare om riksdagens prövning av EU:s respekt för subsidiaritetsprincipen på skatteområdet

 • Vad har regler i 36 kap. brottsbalken om förverkande med skatt att göra? Pomperipossa går igen

 • Kryptovalutor och skatt i en blockkedjemiljö

 • Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt – aktuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Intervju med Katrin Westling Palm

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

 • Årsregister 2019