Nummer 1-2 2020

 • Förord nr 1-2

 • New allocation international taxation rights among countries – A review of the OECD Secretariat Proposal for a Unified Approach

 • Oriktig uppgift och kravet på orsakssamband vid efterbeskattning – Några kommentarer med anledning av HFD 2018 ref. 79

  Läs artikeln (pdf)

 • Betalningsskyldighet utan stöd av lag? – analys av ett mål om företrädaransvar

 • Beskattning av Big Science – särskilt inom ramen för ERIC-konsortier

 • Principer för ett bättre skattesystem

 • Skatteprocessen

 • Sekretess och förhandsbesked – behövs det en ändring?

 • En avhandling om skyddet mot retroaktiv beskattning

Nummer 3 2020

 • Förord nr 3

 • Statsstödsregler och skatter, varför är det så svårt?

  Läs artikeln (pdf)

 • När kan utdelning på aktier beskattas som lön?

 • HFD:s dom om beskattning av styrelsearvoden

 • Begreppet den faktiska mottagaren av ränteinkomster

Nummer 4 2020

 • Förord nr 4

 • Skatteantropologi. Ett nytt vetenskapligt perspektiv på ett klassiskt fält

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Beskattning av flygbränsle i kommersiell luftfart

 • Gäst hos verkligheten i Kammarrätten i Stockholm

 • Åtgärda inlåsningseffekten av importmoms

 • Anmälan av Hanna Grylins doktorsavhandling Passivitetsrätten vid skattetillägg

Nummer 5 2020

 • Förord nr 5

 • Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser i internationella oäkta koncerner

  Läs artikeln (pdf)

 • Kvalificerade personaloptioner – hur fungerar regelverket och vilka utmaningar finns?

 • Anmälan av Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

Nummer 6 2020

 • Kommentarer till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen 2019

Nummer 7–8 2020

 • Förord nr 7-8

 • Uttagsbeskattning av tjänster

 • När utgör andelar i en oäkta bostadsrättsförening lager i näringsverksamhet?

  Läs artikeln (pdf)

 • Subjektssyn eller reciprocitet? Bör länkningsregler användas i fler sammanhang, för att nå ökad neutralitet i inkomstbeskattningen? Några principfrågor

 • Limitation Periods for Tax Claims in Sweden and Germany

 • Omvänd skattskyldighet för moms vid omsättning av mobiltelefoner m.m. – en kommentar på Finansdepartementets förslag

 • Skatteverkets tolkning av förenklingsregeln till den generella ränteavdragsbegränsningsregeln

 • Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

 • Introduction to eco-taxation and ecological justice: from the “black swan” to the “green tiger(s)”

Nummer 9 2020

 • Förord nr 9

 • Sjukvård eller personaluthyrning

  Läs artikeln (pdf)

 • Mervärdesskatt på prispengar i trav- och galoppverksamhet och andra ersättningar vars erhållande är underkastat viss slumpmässighet

 • Betydelsen av hemvistintyg vid tillämpning av skatteavtal

 • Replik; Betydelsen av hemvistintyg vid tillämpning av skatteavtal

 • Något om tillämpningen av 14 kap. 19 § IL och bevisvärderingen i Datawatch-domen

Nummer 10 2020

 • Förord nr 10

 • Fastighet och entreprenad – fastställande av beskattningsunderlag, justering, prissättningsmodeller och bevisbörda

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Särskilt yttrande

 • Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann – några funderingar med anledning av Finansdepartementets promemoria Fi2020/01855/S2 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

Nummer 11 2020

 • Förord nr 11

 • När är ersättning från annan än arbetsgivaren skattepliktig? – En kommentar med utgångspunkt i gåvor till vårdpersonal under Covid-19 pandemin

 • Förbjudna lån och skatteavtal – inför en eventuell prövning i HFD

 • ”Konsekvenserna från tillämpningssynpunkt” som tolkningsargument – några reflektioner från ett skatteprocessuellt perspektiv

  Läs artikeln (pdf)

 • Beviskravet för oriktig uppgift i skatteförfarandet

 • Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om ränteavdrag

Akademisk årsskrift 2020

 • Förord akademisk årsskrift 2020

 • Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2020

 • Förord nr 12

 • Transfer pricing tas till ny nivå

 • Innovationsskatterättsdogmatik – en populärrättsvetenskaplig metoddiskussion

 • Obehörig resultatfördelning i handelsbolag och angränsande frågor – En lägesrapport 2020

  Läs artikeln (pdf)

 • Formellt eller faktiskt arbetsgivarbegrepp vid tillämpning av förordning 883/2004?

 • Omvänd mobilmoms – ett bristfälligt förslag eller en del av strukturella problem?

 • Ett eller flera tillhandahållanden? Anmälan av Giacomo Lindgren Zucchini, Composite Supplies in the Common System of VAT

 • Årsregister 2020