Nummer 1-2 2021

 • Förord nr 1-2

 • Förhållandet mellan användning av vara och vederlagsfritt tillhandahållande av tjänst i mervärdesskatterätten

 • E-handelspaketet – skatteeffektivt men komplext

 • HFD 2020 ref. 53 – fråga om resning

  Läs artikeln (pdf)

 • Different skattemässig behandling av differentierad utdelning

 • Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner – och regeringen föreslår att praxis kodifieras

 • På företrädaransvarsfronten en hel del nytt!

 • Nya anståndsbestämmelser – livboj eller sänke för svenska företag?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Ett axplock av aktuella EU-rättsliga frågor – direkt beskattning

 • Omotiverade punktskatter

Nummer 3 2021

 • Förord nr 3

 • Coronastöden motverkar koncernbidraget?

 • Frivillig retroaktivitet som lagstiftningsteknik – Reflektioner med anledning av lagrådsremissen avseende koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto

  Läs artikeln (pdf)

 • En ny genomgripande skattereform?

 • Skatt i ett helhetsperspektiv. Några reflektioner på ESO-rapporten om vårt framtida skattesystem

 • Anmälan av Katia Cejies bok Inkomstskatter och socialavgifter – två metoder att beskatta löneinkomster, Norstedts Juridik 2020 (354 sidor)

 • Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor)