Nummer 1-2 2021

 • Förord nr 1-2

 • Förhållandet mellan användning av vara och vederlagsfritt tillhandahållande av tjänst i mervärdesskatterätten

 • E-handelspaketet – skatteeffektivt men komplext

 • HFD 2020 ref. 53 – fråga om resning

  Läs artikeln (pdf)

 • Different skattemässig behandling av differentierad utdelning

 • Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner – och regeringen föreslår att praxis kodifieras

 • På företrädaransvarsfronten en hel del nytt!

 • Nya anståndsbestämmelser – livboj eller sänke för svenska företag?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Ett axplock av aktuella EU-rättsliga frågor – direkt beskattning

 • Omotiverade punktskatter

Nummer 3 2021

 • Förord nr 3

 • Coronastöden motverkar koncernbidraget?

 • Frivillig retroaktivitet som lagstiftningsteknik – Reflektioner med anledning av lagrådsremissen avseende koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto

  Läs artikeln (pdf)

 • En ny genomgripande skattereform?

 • Skatt i ett helhetsperspektiv. Några reflektioner på ESO-rapporten om vårt framtida skattesystem

 • Anmälan av Katia Cejies bok Inkomstskatter och socialavgifter – två metoder att beskatta löneinkomster, Norstedts Juridik 2020 (354 sidor)

 • Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor)

Nummer 4 2021

 • Förord nr 4

 • Det grundläggande rättighetsskyddet vid informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU – En kommentar till EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-246/19 och C-246/19 i Luxemburg mot B

 • Brexit – konsekvenser på skatte- och socialförsäkringsområdet för arbetstagare i gränsöverskridande situationer

  Läs artikeln (pdf)

 • EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler vid frivillig skattskyldighet

 • Förenklingar – inget för Skatteverket?

Nummer 5 2021

 • Förord nr 5

 • Civilrätt och funktionalism i skatterätten. Hur en funktionalistisk förståelse av civilrätten påverkar den praktiska skatterättstillämpningen

 • Lex Loci Laboris – en förlegad EU-rättslig princip i ljuset av Coronapandemin och nya sätt att arbeta?

 • Ekonomisk arbetsgivare – nytt regelverk för beskattning av personal som arbetar tillfälligt i Sverige

 • Migration, mobilitet och skatter – kan det hänga ihop?

 • Sveriges ränteavdragsbegränsningar och EU-domstolens avgörande i mål C-484/19 Lexel AB mot Skatteverket

  Läs artikeln (pdf)

 • Intervju med Michael Erliksson, rättschef Skatteverket

Nummer 6 2021

 • Kommentarer till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen 2020

Nummer 7–8 2021

 • Förord nr 7-8

 • Reflektioner kring några förvaltningsprocessrättsliga frågor som aktualiserades vid HFD:s prövning av resningsansökan i 2019 års mål om beskattning av styrelsearvoden

  Läs artikeln (pdf)

 • Lagstiftningsteknik – schabloner i inkomstskattelagen

 • Ränta vid överlåtelse av låneportfölj

 • De riktade ränteavdragsreglerna – fortsatt rättsosäkerhet kring begreppet skatteförmån

 • Direktivförslag om att införa kvalificerad majoritetsbeslut för vissa genomförandeåtgärder för mervärdesskatt

 • Minnen från lagrådsgranskningen av skatterättsliga remisser

 • Replik på artikel i SkatteNytt nr 4 2021

 • Anmälan av Maria Fritz, Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten – En förändrad avvägning mellan rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten? (ak. avh.), Lunds universitet 2020 (431 sidor)

 • Anmälan av Richard Croneberg, Att motverka skatteflykt – En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk, (ak. avh.), Lunds universitet 2021 (522 sidor)

Nummer 9 2021

 • Förord nr 9

 • Apples skatteplanering ur tre skattepolitiska perspektiv

 • Särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln i fondstruktur

  Läs artikeln (pdf)

 • Högsta förvaltningsdomstolen underkänner tillämpning av skatteflyktslagen vid överlåtelse av underskottsföretag

 • Är andelar i ett Jersey Private Ltd alltid näringsbetingade?

 • Carl Gustav Fernlund – domare i EU-domstolen

 • EU’s Business Taxation Agenda for the 21st Century

 • Anmälan av Patrik Emblad, Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Nummer 10 2021

 • Förord nr 10

 • Inkomstskatterättsliga följder av brexit för svenska företag – del I

 • Förpliktelsers betydelse för fastställandet av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt

  Läs artikeln (pdf)

 • Näringsbidrag och stödåtgärder vid Covid-19 – ett system med regelpluralism

 • Mervärdesskatt på coworking – en analys av HFD 2021 ref. 6 I och II

 • TOR/SkatteNytts digitala endagskonferens – Metodologiska frågor vid skatterättslig forskning

 • Corona-informationen, håller Skatteverkets ställningstaganden om skattefrågor vid hemarbete?

 • Anmälan av Alexandra Johansson: Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal – särskilt om företräde för interna skatteregler, Jure Förlag, 2021 (424 sidor)

Nummer 11 2021

 • Förord nr 11

 • Inkomstskatterättsliga följder av brexit för svenska företag – del II

 • Skatt på el som förbrukas i industriell tillverkningsprocess när förbrukaren till övervägande del bedriver icke industriell verksamhet

 • Konferensrapport: Ben Terra’s European Tax Law

  Läs artikeln (pdf)

 • Osäkra motiv bakom riskskatten för kreditinstitut

 • Anmälan av Mats Höglund, Dokumentation av internprissättning – med inriktning på land-för-land-rapportering, Jure Förlag AB 2021 (292 sidor)

Nummer 12 2021

 • Förord nr 12

 • När syftet inte är målet – HFD 2021 ref. 33 i ljuset av unionsrättens missbruksprincip

 • Corona-informationen, håller Skatteverkets ställningstaganden om skattefrågor vid hemarbete?

 • Juridiska doktorsavhandlingar i skatterätt – en 168-årig exposé

  Läs artikeln (pdf)

 • Regelverket om rapportering av gränsöverskridande arrangemang – några tankar och erfarenheter ur ett storföretagsperspektiv

 • Årsregister 2021

Akademisk årsskrift 2021

 • Förord

 • Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020

 • The Sharing Economy – from a VAT perspective

 • Mervärdesskattefordrans status i konkurs