Nummer 1 2022

 • Förord nr 1

 • The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT

 • BEPS 2.0 med fokus på Pillar Two

 • Tydligare regler för expertskatt när lön utbetalas av utländskt bolag

  Läs artikeln (pdf)

 • Bevissäkring i molnet? – Reflektioner över teknikanpassningen av reglerna om bevissäkring med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2021 ref. 23

 • Enklare att få prövningstillstånd än förhandsbesked – Högsta förvaltningsdomstolens strikta avvisningspolicy motverkar förhandsbeskedens syfte

 • Anmälan av Martin Berglund, Beskattning av stiftelser, Iustus 2021 (864 sidor)

Nummer 2 2022

 • Förord nr 2

 • Socialförsäkringskonventioner och skatteavtal: två parallellt tillämpliga men ändå olika internationella traktat – en översikt över likheter, skillnader och konsekvenser

 • Utländska motsvarigheter till svenska aktiebolag – särskilt vid näringsbetingade andelar

 • HFD och begreppet ränta

  Läs artikeln (pdf)

 • Illikviditetsrabatt inom ramen för incitamentsprogram

 • EU:s gröna giv

 • Importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen i ljuset av HFD 2021 ref. 54

 • Omvandling av fordran utgör en skattepliktig intäkt – har Skatterättsnämnden verkligen rätt?

 • En kameleont sluter cirkeln på Riddarholmen – intervju med justitierådet Linda Haggren, tidigare finansråd och avdelningschef för Skatte- och tullavdelningen