Nummer 1 2022

 • Förord nr 1

 • The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT

 • BEPS 2.0 med fokus på Pillar Two

 • Tydligare regler för expertskatt när lön utbetalas av utländskt bolag

  Läs artikeln (pdf)

 • Bevissäkring i molnet? – Reflektioner över teknikanpassningen av reglerna om bevissäkring med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2021 ref. 23

 • Enklare att få prövningstillstånd än förhandsbesked – Högsta förvaltningsdomstolens strikta avvisningspolicy motverkar förhandsbeskedens syfte

 • Anmälan av Martin Berglund, Beskattning av stiftelser, Iustus 2021 (864 sidor)

Nummer 2 2022

 • Förord nr 2

 • Socialförsäkringskonventioner och skatteavtal: två parallellt tillämpliga men ändå olika internationella traktat – en översikt över likheter, skillnader och konsekvenser

 • Utländska motsvarigheter till svenska aktiebolag – särskilt vid näringsbetingade andelar

 • HFD och begreppet ränta

  Läs artikeln (pdf)

 • Illikviditetsrabatt inom ramen för incitamentsprogram

 • EU:s gröna giv

 • Importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen i ljuset av HFD 2021 ref. 54

 • Omvandling av fordran utgör en skattepliktig intäkt – har Skatterättsnämnden verkligen rätt?

 • En kameleont sluter cirkeln på Riddarholmen – intervju med justitierådet Linda Haggren, tidigare finansråd och avdelningschef för Skatte- och tullavdelningen

Nummer 3 2022

 • Kommentarer till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen 2021

Nummer 4 2022

 • Förord nr 4

 • Skattefusk efter döden? – en studie av hur skatterättslig argumentation kan missa målet

 • Nya regler mot kringgående av källskatt – en analys i ljuset av skatteavtalsrätten

 • Är en patentbox utformad enligt OECD:s Modified Nexus Approach förenlig med EU:s grundläggande friheter?

 • Administrativt samarbete inom EU i fråga om beskattning – en kommentar till mål C‑437/19 État luxembourgeois

 • Förutsägbarhet i beskattningsfrågor – viktigt både för de stora företagen och för Skatteverket

 • Kommentar till Skatteverkets artikel: Förutsägbarhet i beskattningsfrågor

 • Lagstiftningsteknik – retroaktiv stopplagstiftning under de senaste tio åren

 • Kvalificerad andel genom samma eller likartad verksamhet – en rättsfallskommentar

Nummer 5 2022

 • Förord nr 5

 • Skattefrågor vid företagares tillskott till stiftelser

 • Är en patentbox utformad enligt OECD:s Modified Nexus Approach förenlig med EU:s statsstödsregler?

 • Är man beskattningsbar person när man endast löpande tävlar med trav- eller galopphästar?

 • Skatteåtgärder i ekonomisk kris

 • Allmänna ombudet hos Skatteverket – en översyn

 • Ställningstagande från Skatteverket angående beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.

 • Review of Christian Schwartz, Cross-border taxation of workers – New ways of working, Licentiate, Lund University, February 2022

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 6 2022

 • Högsta förvaltningsdomstolens (o)förmåga att våga fråga? – en analys av förhandsavgörandeinstitutets ställning på det direkta beskattningsområdet i Sverige

 • Is an adjustment of input VAT in respect of start-up costs required in an unrealized building project when the optional tax liability ceases? – some comments in the light of Skellefteå Industrihus and the decision of the Swedish Supreme Administrative Court in case No. 6144-18

 • Kommentar till Skatteverkets artikel: Förutsägbarhet i beskattningsfrågor

 • Incitament för Skatteverket att yrka att skatteflyktslagen ska tillämpas först i andra hand

 • Skatteverket vill ha lagändringar och nya samverkansformer

 • ”Den bästa kurs jag gått” – 15 år som ledamot i Skatterättsnämnden (direkt skatt)

 • TOR/SkatteNytts forskarkonferens om kvalitet i skatterättslig forskning

  Läs artikeln (pdf)