Nummer 1 2023

 • Förord nr 1

 • Gränsöverskridande arbete – inkomstskatte- och socialavgiftsrättsliga erfarenheter från pandemin och utmaningar inför det nya ”normala”

 • Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del I: Begreppet idrott och fysisk träning i den EU-rättsliga regleringen

 • EU-kommissionens direktivförslag om avdrag i syfte att minska skattefördelen för lånefinansiering

 • Är den nya koncernbeskattningen redan här? En genomgång av skatterättsliga kommissionärsförhållanden

 • Berättigade förväntningar inom mervärdesskatten

Nummer 2 2023

 • Förord nr 2

 • Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del II: Övriga frågor avseende den EU-rättsliga regleringen

 • Implementering av minimibeskattningsdirektivet i Sverige: ”Lagen om tilläggsskatt”

  Läs artikeln (pdf)

 • En nationalekonom med tydlig riktning utan svårigheter att skifta perspektiv. Intervju med Carolina Lindholm, statssekreterare hos Finansminister Elisabeth Svantesson

 • Leder inkomstskatterapporten till ökad skattetransparens?

 • Väsentligen affärsmässigt motiverat – ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen om de riktade ränteavdrags- begränsningsreglerna

 • Personlig integritet och skattekontroll

 • HFD återställer tillämpningen avseende energiskatt på el vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

 • Förhandsbesked – inför krav på prövningstillstånd!

 • Arbetet för att främja tax certainty – nya arbetssätt behövs

Nummer 3 2023

 • Kommentarer till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen 2022

Nummer 4 2023

 • Förord nr 4

 • Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del III: Den svenska implementeringen och tillämpningen

 • Avyttring genom gäldenärsbyte och andra väsentliga förändringar

 • Fastighetsskatt på vindkraftverk uppförda i svenskt territorialvatten och i Sveriges ekonomiska zon

 • Nytt HFD-avgörande; Utomståenderegeln – samma eller likartad verksamhet

  Läs artikeln (pdf)

 • Utvecklingen från netto- till bruttobeskattning av löntagare

 • Möjligheter till koncernbidrag för livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

 • Carbon Taxes as a Means to Tackle Climate Change: Exploring the Contours of a Climate Inclusive Taxation Policy in the EU

Nummer 5 2023

 • Förord nr 5

 • Avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen – en rättstillämpning i strid med EU-rätten?

 • En kreativ men otillåten genväg i lagstiftningsprocessen? – en analys av den rättsliga grunden för rådets förordning (EU) 2022/1854 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna

 • Till frågan om skatterättslig tolkning i ljuset av senare års praxis – om att förstå ordalydelsen i sitt teleologiska sammanhang

 • Slutet på den nordiska koncernbidragsmodellen? – En analys av mål E-3/21 PRA i EFTA-domstolen

 • Klargörande från EU-domstolen om rätten till konfidentiell kommunikation med juridiska rådgivare vid tillämpning av DAC6

  Läs artikeln (pdf)

 • Komparationer av nordisk skatterätt

 • Taxing Profit is to Tax Net Investment. Who wants to reduce the accumulation of resources we are all dependent on?

 • En inblick i skatterättens högborg – intervju med Mari Andersson och Martin Nilsson

Nummer 6 2023

 • Förord nr 6

 • The Amendments to the Directive on Administrative Cooperation (DAC) and Taxpayers’ Rights: The Way Forward?

 • Förvaltningsprocessordningens två krav på motiveringsskyldighet – domskäl vid partsinvändningar om bristande beslutsmotivering

 • Vissa förslag på förenklingar av FoU-avdraget

 • Den nya tilläggsskatten – för vem och från när?

  Läs artikeln (pdf)