Nummer 1-2 2013

 • Skatteverkets ställningstagande om redovisning av osäkra skattepositioner enligt IFRS

  Läs artikeln (pdf)

 • Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet

 • Är ”fishing expeditions” tillåtna i svensk rätt?

 • Objektivitet vid skatteutredning – en jämförelse mellan skatte- och brottmål, del 1

 • Nya tioprocentsregeln – En ren beräkningsregel?

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Av HFD avgjorda mål om samma eller likartad verksamhet

 • Fel- och misstagsinbetalningar till skattekonto än en gång

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 3 2013

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2012

 • Beskattning av byggnadsrörelse Aktuella domar från Högsta förvaltningsdomstolen och förhandsbesked från Skatterättsnämnden

 • Även solen har sina fläckar EU-rättsliga frågetecken kring flera svenska skatteregler

  Läs artikeln (pdf)

 • Kommentar till Kammarrättens i Stockholm domar rörande Arlanda Express och Attendo – ränteavdrag på lån från moderbolag i två fall

 • Osanna fakturor – några bevisrättsliga aspekter

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 4 2013

 • Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2012

 • Objektivitet vid skatteutredning – en jämförelse mellan skatte- och brottmål, del 2

 • En uppdatering om värdepapperslån

 • Beskattning vid handel med fastigheter och försäljning av företag med ”paketerad” fastighet.

 • Internprissättning vid återförsäkring

  Läs artikeln (pdf)

 • Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av Skatteverkets vägledning och tillämpning

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Cramo – Ny hållning för gränsdragning mellan lös och fast egendom?

 • Utrymmet för Skatteverkets allmänna råd – kommentar till Claes Norbergs artikel i SN nr 1-2 2013

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2013

 • Intervju med Inga-Lill Askersjö

  Läs artikeln (pdf)

 • Anståndsreglerna – dags för förändring?

 • Bosättning i Schweiz – viktiga förändringar i schablonbeskattningsregimen

  Läs artikeln (pdf)

 • Omfattas svenska investeringsfonder av skatteavtal?

 • Momsregistrering i Norge – Norske regler om «momsombud» endres fra 1. juli 2013

 • En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess – några kommentarer angående skattemål

 • Kommentar till artikeln Huvudsaklighets- eller delningsprincipen – en kartläggning av Skatteverkets vägledning och tillämpning

 • Rot och Rut en succé – men det kan bli bättre

 • Exekutiv försäljning av egendom innan lagakraftvunnen dom

 • Bytt är inte bytt

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Anmälan av Sebastian Houe: ”CO2-beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv”

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Nummer 6 2013

 • Rättsfallskommentarshäfte 2012 års rättsfall

Nummer 7-8 2013

 • Skattefria stipendier – särskilt som forskarfinansiering

  Läs artikeln (pdf)

 • Ränteavdragsbegränsningsreglerna och Skatteverkets ställningstagande

 • OECD:s rapport Addressing Base Erosion and Profit Shifting

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Skatteflyktslagen och underprisöverlåtelser

 • Nya 3:12-regler blir stoppregler mot tillväxt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 9 2013

 • Åkerberg Fransson-domen: Om förklaringen till HD:s tvärvändning i frågan om kombinationen skattetillägg/åtal för skattebrott

 • Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

 • Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

  Läs artikeln (pdf)

 • Några konstitutionella aspekter avseende ömsesidiga överenskommelser i nyare partiella skatteavtal

 • De svenska mervärdesskattegruppsreglerna – i linje med EU-rätten?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Ann-Sophie Sallander: ”Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal”

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2013

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2013

 • Finland införde begränsning av avdragsrätten för räntor i näringsbeskattning

 • Dramatiken ökar i målen om tryckerimoms

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Begreppet förhärskande uppfattning i eftertaxeringsmål

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2013

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2013

 • Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014

  Läs artikeln (pdf)

 • Nya rättsfall om skattskyldighet för indirekta skatter

 • Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

 • Fördjupad samverkan mellan Skatteverket och Sveriges största koncerner. Konsekvenser av HFD:s dom rörande sekretess

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Kommentar till Ann-Sophie Sallanders rättsfallskommentar ”Fördjupad samverkan mellan Skatteverket och Sveriges största koncerner”

 • Dold äganderätt, ROT-avdrag och Skatteverkets ställningstagande

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2013

 • Begränsning av skattemässig avdragsrätt på räntor i Norge

 • Europadomstolens syn på svensk skatteindrivning

 • Fastighetstaxering: Förenkling eller inte – det är frågan?

 • Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling

  Läs artikeln (pdf)

 • HFD tolkar verkliga innebörden vid stiftelsebildning – ökat utrymme för omklassificering genom helhetssyn?

 • Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Review of Cristina Trenta ‘VAT in Peer-to-peer Content distribution’

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

 • Årsregister 2013

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2013

 • Bundenhet vid inskränkningar i den fria bevisvärderingen i skatteprocessen

  Läs artikeln (pdf)

 • Management reports according to “Management Commentary – A framework for presentation” – an analysis from a Swedish perspective

  Läs artikeln (pdf)

 • Omsättningslandsreglernas ändamål, konstruktion och tolkning i EU-mervärdesskatterätten

  Läs artikeln (pdf)