Nummer 1-2 2014

 • En överblick över BEPS-projektet

 • Ränteavdragen och EU-rätten

  Läs artikeln (pdf)

 • Ytterligare några ord om HFD:s lagtolkning

 • Sexmånadersregeln – något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

 • Skatterättsligt företrädaransvar – Fiskal gräddfil utan legitimitet?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Joakim Frände, Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer, Helsingfors 2013

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 3 2014

 • Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2013

 • Sexmånadersregeln – något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

 • Förslag till ändring i EUs moder-dotterbolagsdirektiv

 • Skiktgränsen för statlig inkomstskatt

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Nordic Capital i kammarrätten

 • Avvisat förhandsbesked angående anställdas förvärv av aktier

 • Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet – en replik

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 4 2014

 • Förhandsbesked indirekt skatt Andra halvåret 2013

 • Skatteverkets professionella kommunikation

  Läs artikeln (pdf)

 • Bitcoins – Några funderingar kring ett förhandsbesked

 • Lagändringar avseende moms

 • HFD:s beslut om att efterbeskatta kunder i de s.k. tryckerimomsmålen – ändring av praxis?

  Läs artikeln (pdf)

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Förhandsbeskeden i stöpsleven

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 5 2014

 • Tvingande konvertibel – eget eller främmande kapital?

  Läs artikeln (pdf)

 • Avdragsrätt för ränta på konvertibler

  Läs artikeln (pdf)

 • Valutakursförluster på näringsbetingade andelar respektive koncerninterna fordringar

 • Anstånd med betalning av utflyttningsskatter – har rättsläget klarnat?

  Läs artikeln (pdf)

 • Investeraravdrag

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Förhandsbesked – för vem och varför?

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Anmälan av Roger Persson Österman, Förhandsbesked i skattefrågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 7-8 2014

 • Företagsskattekommitténs slutbetänkande, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

  Läs artikeln (pdf)

 • Tryckerimomsen – vad händer nu?

 • Principer eller regler? Legalitet och likabehandling i beskattningen

  Läs artikeln (pdf)

 • Re-Exposure Draft on leases and its potential impacts on the financial and taxation accounting in Sweden

 • Workshop: The Fiscal State and Social Citizenship II. 13–14.3.2014, Vadstena

 • Skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter – återigen!

 • Kortare avbrott vid tillämpning av ettårs- och sexmånadersregeln

 • Avdragsrätt för kostnader vid försäljning av dotterbolag – en kommentar till HFD:s dom avseende Nolato Cerbo AB

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Begreppet ”tillverkningsprocess” inom energiskatteområdet – ny snävare tolkning av Skatteverket?

 • SKVs kommentar till artikeln ”Begreppet ’tillverkningsprocess’ inom energiskatteområdet”

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 9 2014

 • Dags för HFD att begära ett förhandsavgörande om ränteavdragsbegränsningarna?

 • Fast etableringsställe och olika skattesubjekt i mervärdesskattehänseende

 • Definitionen av investeringsfonder ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • Näringslivets skattefrågor i valet 2014

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Review of: Ásgeir B. Torfason “Cash Flow Accounting in Banks”

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 10 2014

 • Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2014

 • Beredning av skattelag I

  Läs artikeln (pdf)

 • Goda redovisningsseder för hybridinstrument

 • Stadigvarande bostad – ett förlegat begrepp i ML?

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 11 2014

 • Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2014

 • Beredning av skattelag II

  Läs artikeln (pdf)

 • Skiktgränsen för statlig inkomstskatt

  Läs artikeln (pdf)

 • Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal

 • ED “Proposed Amendments to the International Financial Reporting Standard …”

 • Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

 • EU-domstolens avgörande i Nordea Bank

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

Nummer 12 2014

 • Kära läsare

  Läs artikeln (pdf)

 • HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet – flera missade möjligheter

 • Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog. Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 12 juni 2014

 • Schweiz tredje bolagsskattereform och dess påverkan för svenska investerare

  Läs artikeln (pdf)

 • Rapport från en konferens om skatteflyktsregler

 • Aktuellt om mervärdesskatt

 • Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

 • Litteratur

  Läs artikeln (pdf)

 • Årsregister 2014

  Läs artikeln (pdf)

Akademisk årsskrift 2014

 • En skatterättslig analys av trust-institutet

  Läs artikeln (pdf)

 • När är en tjänst omsatt? – vissa ytterligare reflektioner föranledda av svensk rättstillämpning

  Läs artikeln (pdf)

 • Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten

  Läs artikeln (pdf)

 • Skatteavtalen och interaktiv rättsbildning Eller – med gammal hederlig rättskällelära kommer man långt

  Läs artikeln (pdf)