OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 5 2018

Förord nr 5
Stefan Olsson
Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas
Mats Tjernberg
Golf som friskvård – Om avgörandet i HFD och om frågorna som uppstått i dess svallvågor
Patrik Emblad

Läs artikeln (pdf)

Norska regler för skattemässiga avdrag för räntekostnader
Pernilla Viotti Johansen
Företrädaransvaret förtydligas i oaktsamhetsfallen – Kommentar till HFDs avgöranden 2018-01-15 i mål 3544-16 samt 3547-16
Stephanie Moustou
Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen
Kerstin Nyquist
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT