OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 11 2020

Förord nr 11
Stefan Olsson
När är ersättning från annan än arbetsgivaren skattepliktig? – En kommentar med utgångspunkt i gåvor till vårdpersonal under Covid-19 pandemin
Linus Jacobsson
Förbjudna lån och skatteavtal – inför en eventuell prövning i HFD
Jesper Johansson
”Konsekvenserna från tillämpningssynpunkt” som tolkningsargument – några reflektioner från ett skatteprocessuellt perspektiv
Jan Kellgren & Gustav Lindkvist

Läs artikeln (pdf)

Beviskravet för oriktig uppgift i skatteförfarandet
Börje Leidhammar
Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om ränteavdrag
Henrik Kjellgren

SOCIALT