OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 5 2021

Förord nr 5
Katia Cejie
Civilrätt och funktionalism i skatterätten. Hur en funktionalistisk förståelse av civilrätten påverkar den praktiska skatterättstillämpningen
Patrik Emblad
Lex Loci Laboris – en förlegad EU-rättslig princip i ljuset av Coronapandemin och nya sätt att arbeta?
Katia Cejie
Ekonomisk arbetsgivare – nytt regelverk för beskattning av personal som arbetar tillfälligt i Sverige
Petter Frödeberg & Johan Rova
Migration, mobilitet och skatter – kan det hänga ihop?
Mats Tjernberg
Sveriges ränteavdragsbegränsningar och EU-domstolens avgörande i mål C-484/19 Lexel AB mot Skatteverket
Mattias Dahlberg

Läs artikeln (pdf)

Intervju med Michael Erliksson, rättschef Skatteverket
Karin Attorps & Jan Kellgren

SOCIALT