OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 3 2021

Förord nr 3
Katia Cejie
Coronastöden motverkar koncernbidraget?
Peter Nilsson & Gustaf Hylén
Frivillig retroaktivitet som lagstiftningsteknik – Reflektioner med anledning av lagrådsremissen avseende koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto
Katarina Fast Lappalainen

Läs artikeln (pdf)

En ny genomgripande skattereform?
Peter Melz
Skatt i ett helhetsperspektiv. Några reflektioner på ESO-rapporten om vårt framtida skattesystem
Lotta Björklund Larsen
Anmälan av Katia Cejies bok Inkomstskatter och socialavgifter – två metoder att beskatta löneinkomster, Norstedts Juridik 2020 (354 sidor)
Christina Moëll
Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor)
Richard Croneberg

SOCIALT