OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2021:

Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020 av Hanno Kirsch, Johan Lorentzon & Stefan Olsson

The Sharing Economy – from a VAT perspective – The relationship between the concept of “taxable person” and Airbnb hosts & Uber drivers av Calle Lidström

SENASTE NUMRET, NR 7-8 2021

Förord nr 7-8
Katia Cejie
Reflektioner kring några förvaltningsprocessrättsliga frågor som aktualiserades vid HFD:s prövning av resningsansökan i 2019 års mål om beskattning av styrelsearvoden
Erik Hellenius

Läs artikeln (pdf)

Lagstiftningsteknik – schabloner i inkomstskattelagen
Robert Påhlsson
Ränta vid överlåtelse av låneportfölj
Stig von Bahr
De riktade ränteavdragsreglerna – fortsatt rättsosäkerhet kring begreppet skatteförmån
Coen Deij
Direktivförslag om att införa kvalificerad majoritetsbeslut för vissa genomförandeåtgärder för mervärdesskatt
Krister Andersson
Minnen från lagrådsgranskningen av skatterättsliga remisser
Rune Lavin
Replik på artikel i SkatteNytt nr 4 2021
Tomas Algotsson & Michael Erliksson
Anmälan av Maria Fritz, Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten – En förändrad avvägning mellan rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten? (ak. avh.), Lunds universitet 2020 (431 sidor)
Vladimir Bastidas Venegas
Anmälan av Richard Croneberg, Att motverka skatteflykt – En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk, (ak. avh.), Lunds universitet 2021 (522 sidor)
Katia Cejie

SOCIALT