OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, 2 2022

Förord nr 2
Katia Cejie
Socialförsäkringskonventioner och skatteavtal: två parallellt tillämpliga men ändå olika internationella traktat – en översikt över likheter, skillnader och konsekvenser
Katia Cejie
Utländska motsvarigheter till svenska aktiebolag – särskilt vid näringsbetingade andelar
Linus Jacobsson
HFD och begreppet ränta
Stig von Bahr

Läs artikeln (pdf)

Illikviditetsrabatt inom ramen för incitamentsprogram
Nicolas Ek
EU:s gröna giv
Lena Hiort af Ornäs Leijon
Importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen i ljuset av HFD 2021 ref. 54
Ulf Käll & Josephine Fremling
Omvandling av fordran utgör en skattepliktig intäkt – har Skatterättsnämnden verkligen rätt?
Karl-Johan Nörklit
En kameleont sluter cirkeln på Riddarholmen – intervju med justitierådet Linda Haggren, tidigare finansråd och avdelningschef för Skatte- och tullavdelningen
Karin Attorps & Richard Hellenius

SOCIALT