OM SKATTENYTT

Rankad med en 1:a enligt CRIStin

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Digitaliseringsprojekt

Skattenytt Förlags AB avser att digitalisera samtliga artiklar som har publicerats i tidskriften Skattenytt under åren 1951–1989. Artiklarna kommer att finnas allmänt tillgängliga på Skattenytts hemsida. Det betyder att det inte krävs någon prenumeration eller inloggning för att nå dem. Skattenytt kommer inte att göra någon vinst med anledning av publiceringen.

De författare som inte önskar att deras artiklar från tidperioden 1951–1989 publiceras i digital form ska kontakta Patrik Emblad på patrik.emblad@law.gu.se. Svar ska ha inkommit senast den 30/8 2023. Efter detta datum påbörjas publiceringsprocessen.

Det går även bra att när som helst efter detta datum höra av sig till Patrik Emblad för att få sin artikel från denna period borttagen från digital publicering. Digitaliseringen genomförs i enlighet med Skattenytts personuppgiftspolicy.

Integritetspolicy

SENASTE NUMRET, 5 2023

Förord nr 5
Mikael Ek
Avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen – en rättstillämpning i strid med EU-rätten?
Maja Elken
En kreativ men otillåten genväg i lagstiftningsprocessen? – en analys av den rättsliga grunden för rådets förordning (EU) 2022/1854 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna
Clara Elmquist
Till frågan om skatterättslig tolkning i ljuset av senare års praxis – om att förstå ordalydelsen i sitt teleologiska sammanhang
Patrik Emblad & Mats Tjernberg
Slutet på den nordiska koncernbidragsmodellen? – En analys av mål E-3/21 PRA i EFTA-domstolen
Alexander Tale
Klargörande från EU-domstolen om rätten till konfidentiell kommunikation med juridiska rådgivare vid tillämpning av DAC6
David Kleist

Läs artikeln (pdf)

Komparationer av nordisk skatterätt
Peter Melz & Teresa Simon-Almendal
Taxing Profit is to Tax Net Investment. Who wants to reduce the accumulation of resources we are all dependent on?
Niclas Virin
En inblick i skatterättens högborg – intervju med Mari Andersson och Martin Nilsson
Karin Attorps & Richard Hellenius

SOCIALT