OM OSS

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år.

Tidskriften är ett oumbärligt redskap för alla som är verksamma på skatterättens område, som till exempel forskare, skattekonsulter, advokater, revisorer, handläggare vid Skatteverket och lärare vid universitet och högskolor. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Artikelförfattarna är främst forskare verksamma vid svenska och utländska lärosäten, skattekonsulter och handläggare vid Skatteverket. Det är SkatteNytts syfte att erbjuda läsekretsen en fördjupad analys av skatterättsliga frågor i bred bemärkelse.

Från och med år 2022 ges SkatteNytt ut med sex häften per år varav ett rättsfallshäfte (nummer 3). I tidskriften publiceras såväl vetenskapliga artiklar som har varit föremål för double blind peer review granskning, som övriga artiklar. Det finns även utrymme för inlägg av mer aktuell och debatterande karaktär. I denna del återfinns exempelvis även anmälningar av avhandlingar i skatterätt och andra vetenskapliga monografier. Tidskriften syftar till att sprida vetenskaplig forskning.

Tidskriften Skattenytt drivs av Skattenytts förlag AB, som i sin tur ägs av Stiftelsen TOR/Skattenytt. Stiftelsens arbetar aktivt för främjandet av vetenskaplig forskning inom skatterätten.

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Martin Berglund

Biträdande redaktörer
Juris doktor och lektor Alexandra Johansson & juris doktor och lektor Mikael Ek

Redaktionssekreterare
Doktorand Alice Grudd

Utgivningsplan 2024
Nummer 1 – vecka 6, Nummer 2 – vecka 17,
Nummer 3 (rf) – vecka 23, Nummer 4 – vecka 28,
Nummer 5 – vecka 38, Nummer 6 – vecka 48

Redaktionskommitté
Advokat Karin Attorps
Skattejurist Fredrik Berndt
Jur.dr Richard Croneberg
Finansråd Niklas Ekstrand
Skattejurist Mattias Fri
Skatteexperten Richard Hellenius
Sektionschef Lena Hiort af Ornäs Leijon
Skattejurist Johanna Jakobova
Professor David Kleist
Justitieråd Martin Nilsson
Jur. dr Caroline Nordklint
Docent Lars Samuelson
Skattejurist Ulf Tivéus