ANNONSERING

Är du intresserad av att annonsera i SkatteNytt?

Tidskriften är ett oumbärligt redskap för alla som är verksamma på skatterättens område, som till exempel skattekonsulter, advokater, revisorer, handläggare vid Skatteverket och lärare vid universitet och högskolor. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SkatteNytt utkommer med sex nummer per år varav ett rättsfallshäfte.

För information om annonsering i SkatteNytt, kontakta oss per e-post sales@eddy.se eller tel 0498-253900.